دريافت کد :: صداياب
متن های عاشقانه - متن های عاشقانه
عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی عشق آن است که صد دل به یک یار دهی


خدايـــــــــــا ،
دخـلـم با خـــرجـم نميـــخــواند ،
کـــم آورده ام ،
صـــبري کـــه داده بـــودي تــمــام شـــد ،
ولـــي دردم همـــچـــنان باقيــــــست
!!!
بدهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ،
ميــــــدانم شـــرمنــــــده ام نميــــــکنـــي؛
باز هــــــم صـــبـــــــر ميــــــخـــواهــــــم
...خـــدايــــا
. . 
ايــــن خـر شـيــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن
!..
تـا مـن ديــگــه ســوارش نــشـم
!!ســــخـــت اســـت وقتـــي از شـــدت بـــغـــض
گـــلـــو درد بگـــيري
و هـــمـــه بگـــويـــند
 
لبـــاس گـــرم بـــپـــوش
!!!چـــه ديـــر فهـــميــــدم
بغــــلـــم کـــه ميـــکـــردي
 
چـــشـــمـــانـــتو کــه مي بســـتي
به فـــكــــر عشـــقـــت بـــوديحکـــايت تلـــخيـــست
...
مانــــــده ام بــــــراي تــــــــــــو
رفتـــــــــه اي بــــــراي ديـــگـــــــــري
بـــه مــن کـــه رســـــيدي ؛
چــقدر سـَــرت شــــلوغ شــد
ميـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه
امــــا نــــه ديــــگه ايـــن قـــــددلــــم تنـــگ ميـــشـــود گـــاهـــي
... 
کــمــي بــرگــرد
.. 
بــــــي انـــصــاف
...!از "نبـــــــــودنــــــت" دلـــگـــير نيـــســـتم
...
از اينـــکـــه روزگــــــاري "بــــــودي"، دلگـــيــــرمدلــــــم ميـــخـــواد کــــــولـــمـــو بـــبــــندم، مستـــقيم برم گـــردنـــه حـــيران
بعـــد بشـــينم يـــه گوشـــه، کولـــمو بـــزارم بغـــلم، بگـــم ســـلــام آقـــاي گـــردنه،
 
شـــما حيـــرانيـــد؟
بگـــه : بـــلـــي
بگــــــم منـــم هـــميــــــنطور،
خـــوشـــبخـــتم
...!!!دوســــــت دارم با يكـــي بشـــينم صحــــــبت كـــنم
بـــعـــدش نـــگـــم
:
كـــاش بـــهـــش نمـــيگفتـــم
.بــــــراي دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،
شـــايـــد وقتـــي آمـــد ؛
هـــمـــانـــي نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود
....!!مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم
....
حــــــق نـــــــــداري خــــــروار خــــــروار بـــــــــري
...يــــــه آدمــــــايي هــــــم هســـتنـــد
...
کــــــه هيــــــچ وقــــــت تـــرکـــت نمـــيکنـــن
!
ولــــــي بـــلـــدن کــــــاري کـــنـــن
تــــــا خــــــودت يـــواش يـــواش تــــــرکشــــــون کـــنـــي
...فــــکر کـــنـــم
بـــه بــــــوي عـــطـــر تـــو حســـاســـيــت دارم
هـــمـــين کـــه در ذهـــنــــم مـــي پـــيچــــد
از چــِــشـــم
اشـــک مــــــي آيــــــد
....وقتــــــي "يــــــک" مــــــــرد مـــيتــــــونه خـــوشـــحـــالـــت کـــنه
..
چـــــه احتـــيـــاجـــي بـــه "دوميــــــــش" هـــســـــت
..!خـــيلي از آدم هـــايـــي که دوســـت دارن با شـــما باشنــــــد ؛
از روي عـــلاقـــه به شـــمـــا نيـــســـت ،
صـــرفاً به خـــاطـــر اين که چشـــم ندارند شـــما را با کـــسِ ديگـــري ببـــينـــند
!
آن زمـــانـــي که مطـــمــــــئن شــــــدند تـــنـــها هســـتيـــد
تنــــــهـــا يـــتان مي گـــذارنــــــد
... !!.گيــــــريم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــي دهــــــند
تـــا کــــــي خـــود را
در آيـــنـــه
گـــريـــم ميکــــــني ؟مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه سيــــم کارتتـــــو
!!! 
بفهــــــــــم
!گــــــاهـــي شـــايـــد لازم بـــاشــــــد از يـــــــــاد بــــــبـــريم
...
نگــــــاه آن هـــايي که با نبــــــودنشــــــان، بــــــودنـــمـــان را بـــه بـــازي گرفتـــند
!!!اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنيـــد
در گينــــــــــــــــس
..
مـــي تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او
"
جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان
...فـــقــــــط دوري نـــيســـت کـــه آدم رو ميـــســـوزونــــــه
....
بــــــودن و مــــــال تــــــو نـــبـــودن ؛
دردش بـــيــــــشـــتره
... !!!لـــيـــــــــلي
........
به قـــصـــه ي خـــود بـــازگــــــرد
....!!!
اينـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ي لــــــيلـــي هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت
....
بــــــه جـــز لـــيلـــي خـــــــــودشبــه ريسه مي کشــــم
.. 
اشکــــهايــم را
 
امشب چـــقـــدر،
 
کـــوچـــه دلــــم چراغــــــاني ســـت
...ايــــــن روزهــــــا اگــــــه کــــسي گفــــت
:
من عـــاشـــقـــتــــم”…
بـــپــــرس: تــــا ســــاعــــــت چنـــــد....؟كـــــــآش دنيــــــآ برعـــكــــــس بـــود
بـــه جــــــاي اينکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد
عــــاشقــــا آدم مـــيشدنــــداستــــــادم تـــو بـــودي
کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــنم
..
استــــــادم تنـــهايـــي شـــد
تـــمـــام واحـــدهـــاي "درد" را پــــــاس شــــــدم
...!!!ســــــلامتــــــي اونــــــايي که خيــــــلي تنـــهــــــان
نـــه که نمـــيتـــونـــن با کـــســـي باشـــن
فـــقـــط دلـــشـــون نمـــيخـــواد بــــــا هر کـــســـي باشــــــن
.....!در دستــــــرس بودنــــــت ديــــــگر بــــــرايم ارزش نــــــدارد
….
اکــــــنون نــــــه مـــشـــتـــرک هســـــــــتي ؛
نــــــه مــــــورد نظــــــر
… !!!آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــايل ها
low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــي... و 
خـــــيلي نــــــاگـــــهــاني ... تـــمـــام ميـــشـــونـــــد
....!!!بــــه ســـلامتـــي اونــــــايي که جــــــرئت دارن وميـــگـــن: ديـــگـــه
نمـــيخـــوامـــت
نه اونـــــايـــــي کــــــه ميگـــن: ميــــــدوني تــــــو لايـــق بهـــتراز مـــنـــي
...خيــــــلي مـــواظـــب بـــاش
!!
اگــــــه با شـــنيـــدن صـــداش دلـــت لــــــرزيد
...
اگــــــه با بــــــدي هـــاش فـــرار نـــکـــردي و مــــــونــــــدي
...
دـــيگـــه تـــمـــومــــــه
...!!
اون شــــــده هـــمـــه ي دنــــــيــــــات
...عـــشـــق مثـــل کـــشيـــدن دو ســــــر يــــــک کِــــــش مـــيمـــونـــه
 
کـــه 2 نـــفر دارن ميـــکــــــشنـــش
اگــــــه يـــکـــي‌ ولــــــش کـــنـــه
دردش واســـه کـــســـي‌ ميـــمـــونه کـــه هنـــوز اونـــو ســـفـــت نـــگـــاه داشــــــته
.....!حــــــالم تـــوپ اســــــت
...
حــــــال همــــــان تـــوپـــي را دارم که افـــتـــاده در خــــــانــــــه ي هــــــمـــســـايـــه اي
کــــــه تـــهـــديـــد کـــــــــرده
:
اگـــر بـــار ديگـــر بيـــفـــتد... با کـــارد تيـــکه پــــــاره اش ميـــکنـــم
!تــــــــو به رفــــــتـــنت ادامــــــــــــه بـــــــــده
ايـــــــــن اشــــــــــــک ها
ربـــــــــطــــــي بــــــه تـــــــــــو نـــــــــدارديـــعــــنـــي ميـــشـــود روزي کــــــه
..........
رويِ همــــيـــن صفــــحـه بـــنـــويـــســــــم
:
"آمــــــــــــد....
کــــــه بــــــمــــانــــــــــــد
"...برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 6 خرداد1392ساعت 23:6  توسط مصطفی  | 


خــدايـــا ... 
دنيــايت شـهـوت سَـــرايـي شــــده بـــــراي خـــــودش
... 
نميخــــــــواي فيلتــــرش کنـــي ؟؟خـدايــــا
....
چـرا تا زنـده ايم روانمـان را شـــــــاد نمي کني!؟
همـينکه مُـرديـم
...
شـادروانمان مي کني؟
!نـوار مغـزي ام
ثابـت ميـکند ديـوانه نيسـتم
!
و تسـت ها ي زيـادي کـه داده ام
. . .
پـس ايـن ديـوانـه وار دوسـت داشتـنت...؟
!! کــــاش کاســه اي زيـر نيـم کـاسـه ي صبـرم بـودتــشنگــي بـهـــانـــه بــود
! 
آب را بـا ليــوان ” تـــــو ” مــيخواسـتـــم
! ! !تا وقتـيکه دوستـت دارم ها بـوي هـوس دارد
 
و نگـاه ها رنـگ فـريـب
 
و خـواستـن ها طعـم احتـياج
... 
مـن به تمـام عـاشـقــانه ها مشـکـوکـم
...بـه درک رفـتـنت
 
در آغــوش او تعبــير شـد
 
جهنــمت مــبـارکفحــش بي جـــواب هـم ،
 
درد دارد
 
عـشــق بي جـواب
 
جـــاي خــود
....سـرت گــرم شـد
 
ســرم گــرم شــد
 
تـــو به او
 
مــــن بـه تـَــب
.هـر جـاي دنـيا ميـخواهـي
بــاش
...!!!
مـــن
...!!
احســاســم را
...!!!
با همــين
دســت نوشتـــه ها
...!!!
به قـلـبت
ميــرسـانـم
...!!!درد داره همـيــشـه اونـــــي که تــو خيــــالته
....
بي خيالتـــــــــه
... !!!ايـن شـــب هـا ديـگـر بــه
خـوابــــم نـمـي آيـي بـه
تـو حـق مـيـدهـــــم
هـــمـخـوابــي بـا
ديـگـران وقـتـت را گــــرفـتگاهـي مجبـور ي براي راحـت کـردن خيـال ديگـران خـــود را خوشحــال نشـان بـدي
. . .
ولـي چــه حيــف که درونــت غوغــــــــاسـتخــرداد گذشــت
...
يــک عشـــق بازيــــه بـي پـايان مــيـــخواهم
... 
از تـــير نگـاهـتاز معـــبري غــريـب
به معـــبدي عجــيب رسيـدم
...
که بــر سردرش نــوشتـه بـــود
:
اينجــــا بجــــاي ِ کفـش
لطــــفا" خـــودتــان را درآوريـــــد
!!!بــدون اينــکه " مــار" ي در کــار باشــد
مـــزه ي "زهـــرمـــار" را ميچـــشم
!
وقــتي نيــسـتي
..تـعجـبــي نــــدارد
...
وقتــــي بـه هـوايِ بارانــي مي گويـند خـراب
.
به صيغه هايِ ساعتـي هـم مي گويـند ثـوابيـــادت بــاشــد
بعــضـي از آدمــهـا
ارزش خــاطره شدن هــم نــدارنمــي گوينــد دل بــه دل راه دارد
... 
پـس چــرا ؟
 
وقتـي دلـم را شـکـستي
... !
دلـــت نشکــســت؟ايـن روزهـا
 
احـســـاس بــچــه اي رو دارم
كـه رفـتـه تـو كــوچــه تــا بـازي كـنــه
 
ولـي كــسـي بـازيــش نـمـيــده
!!!گــــفته باشــــم
!.!.!
مـــن درد مــي کــشــم ؛
تــــو امــــا
. چشم هـــــايت را ببنـــــــد !
سخت است بـدانـــــم مي بيني ، و بي خيــــــــــالي
… !مـن هيـچ وقـت به اينـکه تو رو با يکـي ببـيـنم حســودي نمــيکنم
 
مـامـانم يـاد داده اسبــاب بازيــامــو بــدم به بــدبـخـت بـيچــاره هـا
...!!!الان که اين را بــرايــت مـي نـويســم،
سـاعـت دقيــقاً رأسِ نبــودن تـوســت ،
تــو هر موقــع دلــت خـواسـت بـخـوان
..تلختـــرين جملــــه : دوستت دارم اما
... 
شيرين تـــرين جملــه : ...اما دوستت دارم
 
به همــين راحتـي جـابـه جـايـي كلـمات
 
زندگــــي را دگرگـــون ميكنــــد
.....!زِندگـــي در حــــــــال بارگـــــــيري است، لطفاً صـَــــبر کـُــنيد
..
اينجـا سُــــرعت خوشــــبختي بسيار کــــم است
...!!
تـــا زندگــــــــي ات لُـود شـــــــود
..
عُمـــــــــرت تمـام شــدهروزي مـيـرسـد
. . .
در حـسـرتـم بـمـانـي
در روزي بـارانـي ، مـن در اوج و تـو در ويـرانـي
. . .
يـه روزي صـادقـانـه صـدايـت کـردم
. . .
عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم
. . .
حـالـا عـاجـزانـه نـگـام مـيـکـنـي
بـا حـسـرت صـدام مـيـکـنـي
امـــا فــقــط
بـــــرو
. . .بيـن ايـن آدمـا بايـد عـاقـلانه زنـدگى کرد نــه عاشـقـانـه

اونيـکه قـدش به عشـق نمـيـرسـه غـرورتـم بـزارى زيـر پاش بــازم بهـش نميـرسهرابـطه ها در دو حـالـت قشـنگ ميـشـن
:
اول.... پيـدا کـردن شــــباهت هـا
...
دوم... احتــرام گـذاشـتن به تـــــفاوت هـا
...ميـگن تــو قيـامت هــر کـي به فکـر خودشـه
!
هيچــکي هيچــکي و نمــي شنــاسه
!!
والا الانــم هميــــنطوره
....کـاش مي شد مـثـل يـک " در " بـه رفـتـن و آمـدن آدمـها ،
 
عــادت كنـيـم
... !اين روزهـــا
 
هـمـه ي قهـــوه هــاي تـلخ
 
از تلـخــي مـن طعــم مي گيرنـــد
 
تـــو هــم كــه
 
زهــــر مـــاري
! ! !بعضــــــي ها گـــريه نمي کنند
!
اما
...
از چشـــــم هايشان معـلـوم است ؛
که اشکــــي به بــزرگي يــک سـکــــوت ،
گــــوشه ي چشـمـشان به کميــــــن نشــستـهايسـتاده ام در اتـوبـوس
چشـم در چشـم هـاي نـا گفـتنـي اش
يـک نـفـر گفـــت
:
آقــــا
جـــاي خــــالي
بــفـرمــايــيــدبه سـلامـتـيـه اونـي که فـکر مـيکـنـيم تـونـسـتـيـم فـرامـوشـش کـنـيـم
امـا وقـتـي شـب خـوابــشو مـيـبـيـنـيـم
کـل روز رو پَـــــکريــــم
!!!آدم هايي هستـند که بودنشـون حتـي مجـازي به آدم آرامـش مـي ده
! 
دوستـي شون برات حقـيـقي مي شـه و يـهـو مي شـن يه قسـمـتي از زنـدگيـت
!آدمـــا گاهــــي لازمه چـــند وقت کـِــرکـِره شونو بکشن پايين،
يه پارچــــه ســــياه بـــــزنن درش
و بنويسن:کســــي نمـــــــرده؛
فقـــــــط دلــــــم گـــــــرفتــه بخدادنـياي ِ غـريبـي ست

بـا يکـي کـه دسـت مي دهـي
مـي دانـي کـه ديـر يـا زود
از دسـتش مـي دهي
!بودن با بعــضي آدم ها مثـل خوابيـدن با فاحشــــــه هاست
. 
شــايد ارضـــات كـنه ولـي هميـشـه بعــدش پشـــيموني
.شخـصيـت منـو با بـرخـوردم اشـتـباه نگـير؛
شخـصـيت مـن چيــزيه که مـن هسـتم،
اما بــرخــورد مـن بستــگي داره به اينـکه تـــــــو کي باشي
...يــه وقـتايي هسـت که هــي بيــدار ميــموني با خــودت ميگي
:
الانه که زنــــگ بـــزنه
الانه کــه اس بــده
الانه که
...
و
هميـــن روال ادامــه پيــدا ميـکنـه
تا زمـانــيکه بــاورت ميشــه "واقـعـا رفــــــته
"نـبـودنـت بـاعـــث شــد کـمـي مــــدرن تــر بـنــويــســم
... 
ايـن تنـهـا ســودي بـود کـه از تـــو بـه مــن رسـيـد
!! 
ســــپاس فـراوان از تــــو بـراي نبــودنـــت
...


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 24 اردیبهشت1392ساعت 11:45  توسط مصطفی  | 

 

حســــرت ، یعنی خواستن تـــــــو كه داشتن نمی شود
هیـــچوقـــــــــت
...!!!آدمی که بی صدا قهر میکند میخواهد که بماند
!
که دوباره بخواهد ، که دوباره خواسته شود
!
و گرنه رفتن را که بلد است
...گوشیمون از دستمون میفته زمین ، سکته میکنیم
....
دوستمون میخوره زمین بهش می خندیم
...
یه همچین داغونایی هستیمهــمـه ی ِ قـراردادهــا را کـه روی
کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنــــــــد
!
بــعـضی از عـهـدهــا را روی قــلـب هـای هــم مـی نــویــسـیـم
...
حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد
...
شـکـسـتَنـشـان یـک آدم را مـی شـکند
!!از " مـانـدن " کــه چیــزی نـمی دانی
لااقـــل
....
درســـت رفتـــن " را یــاد بگیـــر
.....گربه ها
...
این بار شما در دیگ ها را ببندید
..
این مردم دیگر حیا را به ناکجا آباد برده اند
...چـــــوپـــان دروغگــو
از نــــام ننگــــــت
سرافکــــــــنده نــــباش
!!!
اين روز ها
خيلی از ما
با ديدن آدم ها فــــرياد می زنيم
گــرگ
گــرگ
گرگمی گفتند که چشمانت دیگر جاذبه ای ندارند
!
امروز از آنها افتادم ، باورم شد
!!!عشق اگر وجود داشته باشد
اولویت اول زندگی آدم می شود
!!!
پس نگو عاشقمی
...
وقتی به فکر همه هستی جز من
!!!قرارمان سالها بعد
 
موزه ی حیات وحش
!
دیشب، قلبم را تاکسیدر می کردم
!!!وقتی پایت خواب می رود
نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی
!!!
وقتی قلبت خواب می رود درست نمی توانی فکر کنی
...
عاشق می شوی
!!!برای بدست آوردنت نمی جنگم
!
به تکدی قلبت هم نمی آیم
!
دوستت دارم فارغ از داشتنت
...دیـــــــــــــر آمـدی
...
کمـــــــــی تغییـــــــر کرده ام
!
بــــــرای شناخـتـنـم
عکـســـــــم را
مچـالـــــــــــه کن
...!!وقتی شیرها پاكتی اند
...
وقتی پلنگها صورتی اند
...
ایراد مگیر
!!
عشق ها ساعتی اند
!دستــــت را بیـــــــاور
....
مردانه و زنانه اش را بی خیـــــــال
دســـــت بدهیم به رسم کودکــــــــــی
...سلامتیه اون پسری که
...
10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت.....
20سالش شد باباش زد تو گوشش هیچی نگفت....... ...
30سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه...!!!..
باباش گفت چرا گریه میکنی..؟
..
گفت: آخه اونوقتا دستت نمیلرزید
...!خوشحالم
که ساعت ها را جلو کشیده اند
!
حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی
...خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر
...ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط
دیــوانـه ی آن لحــظه ام

که قــــلبت

زیــــر ســـرم
دسـت و پـــا بزند
!!یکی بود یکی نبود
غیر از خدا هیچ کس نبود(دقت کنید،هیچ کس نبود
)
در آبادی کوچکی مردمی زندگی می کردند
حالا می فهمم،ما با قصه خواب نمی رفتیم
.
همون اول هنگ می کردیم
!!!می آیی عاشق می کنی
محو می شوی
 
تا فراموشت می کنم
 
دوباره می آیی
 
تازه می کنی خاطرات را محو می شوی
به راستی که سراب از تو با ثبات تر است
!!!بیا بشین یه چیزی بهت بگم
..
به کسی نگیا
...
هیچکی ارزش دوس داشتن نداره
..
حالا برودور که می شوم
"نزدیکتر میآئی"...!!
نزدیک که می شوم
"دورتر می روی"...!!
انگار که این "فاصله
"
همیشه باید به شکلی رعایت شود
...آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم می آره

بی آب دو هفته
…….
بی هوا ، چند دقیقه
…………..
اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی
!دلگیر نشو از آدما
نیش زدن طبیعتشونه
سالهاست که به هوای بارانی میگویند
:
خــــــراب
!!!روبــروي ِ تـــــو کــه مـي ايـسـتــادَم
 
تـمــام نـگــاهــَــم را
 
انـــدام تـــو پــُــر مــي کــــرد
. . . 
حـالــا مــَن مـانــده اَم و
 
ايــن دُنـيـاي خــالــي از تــــــــو
! 
خـــودَم بــه جــهـنــم
! 
مــَن بــه تــمــام نـگــاه هـايــَـم
 
تـــــــو را مــَــديـــونــَــم
! !مــن خوبـم
خسـته نيســتم
فـقط گـاهـي
دســتم بـه ايـن زندگـي نمــي رودشب هايم درد دارند
.
وقتي ندانم چراغ اتاق ات را
...
کدام لعنتي خاموش مي کند
...!اين روزها سنگين و نحس اند ، چه کنم ؟
 
لحظات هم بهانه ات ميگيرند ،
رفتي و ردپايت در پس کوچه هاي قلبم باقي مانده استيک غريبه مي خواهم
بيايد بنشيند ، فقط سکوت کند
و من هـي حرف بزنم و بزنم و بزنم
...
تا کمي کم شود اين همه بار
..
بعد بلند شود و برود
انگار نه انگار
... !مثل باران هاي بي اجازه ،
وقت و بي وقت
در هوايم پراکنده اي
 
و من بي هوا
ناگهان خيسم از تو
!چقـدر محکـم احساس ِ دوستــــ داشتن را مُشت کرده اي
 
خود ِ تـــو هــــــم باور نداري که اين مُشتـــــ خالي ست
. . .
باز کن مُشتتـــــ را قول مي دهم با هم تعجبـــــ کنيم
!!!برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 اردیبهشت1392ساعت 21:21  توسط مصطفی  | 


خــدايـــــا:
بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادي
!!!
مــن پر از بغــضم ،
بغـض شکـن هــم داري؟؟؟مـثـل يـک جَنـيـن تـو بـَطـن ِدنيـا دسـت و پـا مـيزنــم
هـــي خــدا
!
تــا چــنـد مـاهـگـي بــايـد تــاب بـخــو رم
تــا بـيـا ي بــر سـَـر بــالـينــم
.!جـرينـگگگـــ
... 
چيـزي نيست
!! 
يک دل بـــود که آن هــم اشتبـاهـي
 
شکسـت
.." حـــوا " را ديــدم
کـولي شــده بــود
بـه هــر گوشـه از ايـن دنـيـا سـرک مـي کــشيـد و
بـه دنـبـال " آدم " مـي گشـت
!!!خـرابــش شــدم
از بـس که بـا دلـم
بـازي کـرد
!!ســاده نيـسـت
....
گذشـتـن از كسـي كـه
!!!
گذشــته هـايـت را
...
ســاخــته است
.در خواب مــن ،
دست ديگري را نگيـــــر
!!
حرمـت نگه دار لعنتــــــــي
... !!نمـي پـرسم " چـرا ؟ " " چـگونه ؟
" "
از چـه زمـانـي ؟ " " بـه چـه کـسي ؟
" "
بـراي چـه ؟ " " کجـا ؟
"
فـقط مي پـرسـم ، منـو " چـــــند " فـروخـتـي ؟حرفــهاي تو چـون خـنده هاي دلقـکي ست که نميـدانم
بـاورش کنـم يـا نــه ...؟
!!!هـمه زندگيـم درد اسـت؛ درد
نمي دانـم عظـمت اين کلمـه را درک مي کنـي يا نــه؟
!
وقـتي مي گـويـم درد
تـو به دردي فکـر نکـن که جسـم انسـان ممـکن است از يک بيمـاري شـديد بکـشد
!
نــــــــه؛ روحـــم درد مي کنـد
!يــادت نخــواهـم انـداخــت ،که بـرگــردي
!
اگــر مهّــم بـاشــم
.. 
يــادت خــواهــم مــانــد
!!نيـازمـندي هـا
...
فـــوري
...!!!
بـه يـک دلـيل ِ خـوب بـراي ِ زنـدگـي کـردن نيـازمـندم
... !آرام ميـگويي:با مـن بـازي نکـن
....
و او
.......
و او درسـت هـمـين کـار را ميـکـند
!...!!!!تا زنـده اي
در بـرابـر کـسي کـه بـه خـودت عـلاقـه مـنـدش کـردي ،
مسـئــولـي
... !!!ايـن روزهايم به "تـظاهر" ميگـذرد
تـظاهر به بـي‌تـفاوتي،
بـه بـي‌خيـالي،
به اينـکه مهـم نيـست
و چه سـخت مـي‌کاهد
از جـانم
اين نمـايـش لعــنتي
...پشـت همـين واژه ها پنـهان مـي شوم تا تو پيـدايم کـني
... 
دسـتم نمي رسـد به ديـوار تا بگويـم ســک ســک

آن وقـت تکـيه بـدهم به تـو و بگـويم بالاخـره پيـدايم کـردي
...!!نـــوش مي کنم
سيـــگار
...
ودکـــا
...
و تلخــي رفتنت را
...
جهـنم را شـش دانگ مي خـرم
.....گريـه ام مي گيـرد
... 
وقتـي که مي بينم کسـي که تمـام دنيــاي من بـود

اکنـون منـــت ديـــگـري را مي کـشد
...!!!تمـام لبـاس عـروس هـاي دنيـا را هـم که بيـاورند
,
براي مـن چـون لبـاس عزاسـت
وقتي عروسـت ديــگـريسـت
...!!!به سلامتـي دوسـت خـوبي که
مثـل خـط سفـيد وسـط جــاده است
,
تـکه تـکه ميـشه
ولي بازم پـا بـه پـات ميـادآدمـــا با رفتاراشـون ، حرفاشـون قدرت تکلـم رو ازت ميگيـرن
...
يه جورايــي لال ِت مي كنــن و بعـد هـــــــي مي پرسـن
:
" چيـه ؟! چـــــــرا حـرف نمـي زني ؟
چـرا تـو لَکي؟
"گفــتي " خـودت را جـاي ِ مـن بگـذار
" ...
گـذاشـتم
...
مي بيـــني
... !
امّـــا نــرفتــه ام
...ميگفـتند:سختي ها نمـک زندگــــــي است
!!
امّا چرا کسـي نفهمـيد
!
"نمــــــک"
بـراي مـن که خاطـراتـم زخـمي است
شـور نيسـت
...
مــزه "درد" مــيدهـد
...!!...يادش بخــير
وقتـي بودي
نيـازي به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا يـادم نيـست
ستـاره اي بـود يا نبـود
هـر چـه بـود شـيريـن بـود
حتـي بـي خـوابي بـدون شمـردن ستــاره هابــه ايـن خـيـابـان بـگـو
 
تـمـام نـشــود
مــن بــا تــو حـرفـهـا دارم
...اينجـــا جـــايي سـت
 
کـه پشت ِ دوسـتت دارمــها هــم ،
 
نـــوشــتـه شـــده

ســاخــت ِ چــين
!!!بعضــي حرفـــــا رو
 
هـــر چقـــــدر هـم بقيــــه بگـــن
 
تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــي
 
و بـــه غلــط کـــردن نيفتـــي
 
بــــاور نمــي کنــــي
...!کلمـات قــدرت آزار دادن شمــا را ندارنـــد

مگـر آنکـه گوينــده ي کلـمات ؛ برايتـان بســيار عــزيـــز باشد
...تـنت که پـيشِ من باشد و دلـت در آغوشِ ديگـري
هزار خطبه ام کـه بخوانند باز هـم هرزگيست
...!دلت را خوش نكــــــن
به اين "دوستت دارم"ها
!!
تمـــــامشان
تاريخ مصــــــرف دارندمن هـم يوسفـم
 
منتـها
پيراهنم نه از پشـت
که از جلو ؛ جــر خـورده سـت
درسـت
از جــايي که تـرنـج بيـرحم نگــاهت
کـارد
به دستــم داد
!چـه فرقـي دارد يـقـه ي لبـاسـم چقـدر بــاز باشــد
....
يـا دامنــم چـقـدر کوتــاه
...
هنـگـامي که رو به رويـم نشســته اي
...
من تنــها يک چيـز را مي بيـنـم
...
نگاهـت را
... 
که خـــيره شـده به چشـــم ها و زنـانگــيه من
...امـروز باز هم سيـگار کشيـدم
!
آرام، زيـاد، با احـساس
...
همـه ي تورا ، هـمه ي آنچـه که از تـو بـا مـن باقـي مانـده بـود را دود کـردم
با همـين بهمــن هـاي کـوچـک دوسـت داشـتني
...
بازهـم پاسـخ نَـئـشه ي مـن به ايـن سـوال مســخره
:
مــرگ يا زندگــي ؟
!
قــطــعا مــــــــرگ
!!!مــي گفـت
:
پـــاي رفتــن نـدارم
..
راسـت مـي گفـت
!!
بــا ســـر رفــــت
....رفـتـن هـمـيـشـه اخـتـيـاري نـيـسـت
آدم گـاهـي مـجـبـوره
...
کـسـي رو کــه دوسـت داره آبـي پـشـت سـرش بـريـزد
..
دُعـايـي بـرايـش کـنـد
...
و بـه دسـت اويـي بـسـپـاردش کـه
...
شـده اسـت هـمـه ي او
..هــــيـس
.....
ســــاکـــت
...
يـــک کـــف مـرتــب
به افتــخـاره رفتـنـش بـزنــيــد
...
چـــه بــا احـسـاس مــنو گــذاشــت و رفــت
......!امـان از تــو كــه مـخـاطـب خـاصـي ولـي
..
هـيـچ وقـت نــيـستـي..!!برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 اردیبهشت1392ساعت 21:18  توسط مصطفی  | 

 

دلتنگ کودکي ام...
روزهايي که همبازي سنجاقک هاي شيشه اي بودم
 
و همکلام با ماهي هاي قرمز حوض
...
روزهايي که هنوز لبخند جايش را به اشک نداده بود
..
و تنهايي برايم يک واژه ناشناخته بود
!
روزهايي که عشق معناي پاک تري داشت،
محبت بي بهانه بود و بهار شادي هنوز از راه نرسيده خزان زده نمي شد
!!!کوچک باش و عاشق
...
که عشق نیز میداند آئین بزرگ کردنت را
...
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه تو با شخص خاصی
...به فرزندانمان در کودکي وقت بيشتري براي عروسک بازي بدهيم
 
تاوقتي بزرگ شدند با آدمها بازي نکنن
!!!وقتي خسته ام وقتي کلافم وقتي دلتنگم
...
بشقاب ها را نميشکنم
!!!
شيشه ها را نميشکنم
!!!
غرورم را نميشکنم
!!!
دلت را نميشکنم
!!!
در اين دلتنگي ها زورم به تنها چيزي که ميرسد اين بغض لعنتي ست...که ميشکنم
!!!مدام گفت خيالت تخت...من وفادارم
! 
و من چه ساده لوحانه خيالم را تختي کردم براي عشق بازي او با ديگري
...دلتنگم
...
قرارمان فصل انگور
شراب که شدم بیا
توجام بیاور
...
من جان
..!مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم
که سمعکهایش را
 
پیش دیگری جا گذاشته بود
!!!تنهایی را دوست دارم
بی دعوت می اید
بی منت میماند
بی خبر نمیرود
...كلاغ ها
مهمان من اند
!
در زمستانى كه
حتى برف هاى سفيد
پاكى شان را
دريغ مى كنند
!!!کساني که باعث غصه خوردنمان شدن و به احساساتم لگد زدند
!!!
حتي لايق گورستان قلبمان، هم نيستند، بيرونشان بريزيد و آسوده زندگي کنيد
...اينجا آسمان از دل من تيره تر است
...
روزگارم ابريست
....
من اگر تنهايم ياد تو با من هست
....
مهربانم روزگارم ابريست...کاش اينبار جاي خورشيد
تو آفتاب شويتو با چشمان باز
در خوابي
من با چشمان بسته
در حال فرار
...
محال است
رسيدنمان
به هم
حتي اگر بهانه عشق باشد
...گاهي که نگاهي به اطرافم مي کنم
ديوانه مي شوم
...
از نگاه هايي که هيچکدام شبيه به نگاه تو نيست
...
بغض مي کنم
چشمانم را مي بندم
و به ياد نگاه هاي عاشقانه ات
قطره اشکي را روانه ي گونه هاي خشکيده ام مي کنم
...گفتي بيا
!
راه قلبت را نشانم دادي
حالا که آمده ام چنان نگاهم مي کني
گويي نشاني را اشتباه آمده ام
...سطر ها بسيار موثر هستند
 
چون به شما ميفهمانند که
: 
نظم و ترتيب هميشه در اولويت است
 
سکوت معني دار بهتر از کلمات بي معني است
. . .فريب سکوتم را نخور
.
تنها براي ثانيه اي دعوتت مي کنم
مهمان چشم هايم باشي ؛
بيا و ببين
. . .
چه غوغايي به پا کرده اي در من
!!!!!!!برايم مهم نيست که بهشتي باشم
 
يا جهنمي
!
وقتي که صاحب
هر دو خانه
خداوند است
!!!!!!!!!!!وقتي كسي را دوست داري بايد زيباييهايش
 
را بيرون بكشي و تلخي هايش را صبر كني
! 
هيچكس كامل نيست
...هيزم نبودم
...
ولي
سوختـــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش
. . .!مي بوسم و مي گذارم کنار
...
تمام چيزهايي که ندارم را
!
دست هايت را
...
عاشقي ات را
...
همه را
!
عادت احمقانه اي ست
چسبيدن به چيزهايي که ندارمشان
.حرفــــــــي نـــزن
چيــــــزي نـــــــگو
بــــراي آنکـــه چشم هايـت
همه حرفها را بــــي پـــــرده
به من مي گـــويـنـــد
...!!
پس چيـــزي نـگو
حرفــــــي نزن
امــا هميشـــه بـــه من نگــاه کن
تـا بفـهمم چـه مـــي گو يــــــي
...


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 اردیبهشت1392ساعت 18:7  توسط مصطفی  | 


خــــــدايا 
هيــچ تنــهايي رو اونــقدر تنــها نكــن كه به هــر بي ليــاقتــي بگــه عشــقم
.از مــن حــرکــت
 
از خــدا
 
چـاله چـوله
 
دسـت انـداز
 
پيـچ ِخطـرناک
 
واحـتمال ريـزش کـوه
!!
خـــدا بسـه
....هـي هـي هـي
...! 
وايـســا
 
کجـا داري ميـري؟
 
اونـجـا قـلب ِ مـردمـه
 
بـرگـرد تـو لاک ِ خـودت
...!اى كــاش گفــته بود عاشــق ديگــــرى شده
...
مــن خــودم هم عاشــق بودم دردش را درك ميــكردم
....!!!نـــه تنهــــا ترکـــت مي کنـــن
!
وقـــت رفتـــن بـــا تمـــام پـر روييـــــي دستـــور هـــم ميـــدن
مواظــــب خـــودت بـــــاش
..!وقتــــي مــي گويـم
:
برايـــم دعــا کــــن
يـــعنـــي کـــم آورده ام
يــعنـــي ديـگــر کـاري از دست خـــودم
بــراي خــودم بــر نـمـي آيــــد
!وقــــتي بــود و نبــــودت فــرقــي نــداره، نــمـــــــــونكوه كــه نيستيــم،
 
در آخر يك روز به هـــم مي‌رسيــم
 
شــــايــد
...وقـتي زيـاد باشـي
,
آدمـا تـرش ميکنـن
,
حيـف و ميلـت ميکـنن
!
بايـد کـم باشـي
,
تا مـزه مـزه ات کنـن
...!!غيــرت همــان حســادت اســت امــا از نــوع مردانــه اش
شايــد هــم حســادت همـان غيــرت اســت
امـــا بــا نــام زنـانــه اش
...کاش دهـخدا مي دانسـت
دلتنـگي
اشـک . فاصــله . بي وفـايي….
تعـريفش فقـط دو حـرف است
تــــــوگاهـي اوقـات ؛
ارزشِ در آغـوش کشيـدن بالشـتت ،
هــزار برابر بالاتــر از در آغـوش کشيـدن يک نامـرده
... !!!بـراي هميـشـــه پلمپ شـد
!
بــه جـــرم ِ دوست داشـتن هـايِ بـي مـورِد
لـطـفـا" ديـگـر سـراغ آن نيـاييــد
!
حــتـي بـا مـجـوز رَسـمـي از عقـل
! . .نمي بخشمت
 
ولي فراموشت ميکنم
... 
هميشه به همين راحتي از
 
آدمهاي بي ارزش
 
ميگذرم
...از امـشـب
نـــه تــو خــواهـي مــانـد
نــه مـن
هردو مـيـهـمـان چـنـد روزه اي بــوديـم
در يـک داسـتـان کــوتــاه
...از اين " نا
"
خسته ام
!
بگذاريد خوش باشم
.دستش را مي گيرم و زيـر گـوشش زمزمـه ميکنم
کـــه پشتِ تـــمام نگرانـي‌هايِ من
کسي ايستـــاده که
ديــــوانـــه وار
دوستـش دارم
...گاهـــي دِلـــــم
تفــــريح ناسالم مي خـــواد
مثـــل فکر کــردن به تــــــو
!باشــه قبــول
....
رابطــه ها مجــــازي شدن
..
ولي .. ولـي دردهـا که همچنــان حقيقــي اند
...........!خيلي سخــــته که مثه سگ وفاداري کني و خيــــانــــت ببيني
وسخت تر از اون اينه که طرف انــکار کنه لعنــتي مــرد باش
!!!!!!!عاشق آدمايي ام که نگفته حالتو مي فهمن
همونا که ناگفته هاي دلتو با يه نگاه به چشمات تا آخر مي خونن
عاشق آدمايي ام که دلي دارند مثل دريا
وسيع و عميق
...
وجودشون يه پناه قرص و محکم واسه خستگي هات
يه مرهم واسه زخم هات
دلت از همه دنيا هم که پر باشه
با واژه واژه کلامشون آروم مي گيريبا خودم قرار گذاشتم که ديگه نخندم
!! 
زندگي ظرفيت ِ اين همه خنده رو نداره
...تازه کشف کردم که من نه تنها گاهي اوقات فِيکم
 
بلکه کُل صورتم هم عملي بوده و از اين قضييه بي اطلاع بودم
!!من ســراپا همـــه زخمــم ،
تـــو ســراپا همــــه انگشت ِ نــوازش بــاش
...براي نجابت چشمانت
... 
براي پاکي قلبت
... 
براي صداقت حرفهايت
... 
براي زيبايي خيره کننده ات
... 
و حتي
 
براي موهايت
... 
براي لبانت
... 
براي اندامت
... 
ديگر شعر نميگويم
...! 
فقط از حماقتت مينويسم که تمام عاشقانه هايم را با لبخندي مصنوعي مسخره کردي
.براي روزهاي با هم بودنمان تنگ شده
براي تو که نه , ولي براي " مواظب خودت باش " شنيدن تنگ شده
براي تو که نه , ولي براي نگاهي که تا پيچ سر کوچه تعقيبم مي کرد تنگ شده
براي تو که نه , ولي براي دلي که نگرانم مي شد تنگ شده
راستش براي اينها که نه, ولي براي خودت , دلم خيلي تنگ شده
. . .محبت مثل مشروب خوردن ميمونه وقتي كم ميدي طرف ميخوره
 
حالشو ميبره
 
وقتي زياد از حد ميشه ... طرف بالا ميارهمن خيلـي وقتـه کارت قرمزمو گرفتم
فقط دارم آروم آروم زمين و ترک مـيکنم
واسـه وقت کُشـي
...بايد به بعضي ها گفت
: 
ناراحت چي هستي.... ؟
!
دنيا که به آخر نرسيده
.....
من نشد يکي ديگه
......!
تو که عادت داري
...!!!!ما که به سلامتي هر کي زديم ، رفت
اينو مي زنيم به سلامتي غم ،
شايد رفت
. . .براتــون پيــش اومده وقتــي پاي تلفــن بايد خــداحافــظي کنيد
اما هنــوز دلتــون ميخواد صداشــو بشــنويد يــهو ميگــيد راســتي؟
!
ميــــگه: جانــــم؟
!
آروم ميــگي: دوســت دارم
...
آخ که ايــن چنــد ثانــيه آخــر چقــدر مي چســبه
...ايــن دختــرها و پســرايي که فقــط بلــدن با يکــي بمــونن
جا داره هــمينــجا از همــشون قــدرداني کنــيم
...برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 اردیبهشت1392ساعت 18:5  توسط مصطفی  | 


خـــدايــا ... ! 
وقـت داشـتي تقـديـر مـا رو درسـت کـن
.. !!! 
قسـمت آسفـالتـش درسـت افتـاده رو دهـن مــا
...اهـل پـنـهـان کـاري نـيـسـتـــم
..!
اعـتـراف مـي کـنـــم
: ..
زمــــانـــي دل يـکـي را ســوزانــده ام
!!
حــالا
..
يـــکـــــي
..
يـــــکــــــي
..
يـــــــــکــــــي
..
دلـــم را مــي ســوزانـنـد
!!گـوش کـن درد و دل آدم هــارو ، امــا با هــر کـس دردو دل نکـن،
گـاهـي آدم هـا درکِـشو ندارند و اين به ضـررِ خـودتـه
!!!!مـي خـ‌وام
عـاشـق بـِـشم
!
بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـي مـُطمـ‌ئن شـُد
مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌وديم
!
و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـيـ‌شـه گـ‌وشـه‌ي اُتـاق بـ‌شينم و آهـ‌نگ غـمگـين گـ‌وش بـ‌دم
فقـط فرقـش بـا قبلا ايـن کـه قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم
!آرزوي خيلــــــــي ها بودم ! اما
اسير قدرنشناسي يک نفر شدم
... !!!گـــريه نميکنم ، نه ايــــنکه سنگم ؛
گـــريه غــرورمـو بــــهــم مـيـزنـه
مـــرد براي هضم دلـــتـنـگيـاش
گـــريه نمـيکنه ، قــــدم مـيـزنه
...


كــــفش هاى آخرين ديــدارمان را برق مي اندازم
امــــــا
.....
چـــقدر براى پاهـــايم كـوچكند
...دُچــار يعـــنــي عــاشق
وَ
...
بيچــاره مــاهي کــه دُچــارِ آب شـــده اسـتمي گــــم : خداحــافظ
كه تُــو،
چشم تـَــر كـني كه بـگــي: كـجـا؟
مَگـه دَست خُودتـه اين اومَــدنو رَفتـَــنا ؟
بعدش سفت بغلم كُـني بـگــــي
:
كه هيچ رفتَــني تـُـو کار نيست اينـو توو مُخت فرو کُـن
!
هَميـن جـا ، بـه دلت اشاره کُني ، جاتـه تا هَميشـه
!
آخــــر سَرش هم مُحکـم بگي: شـير فـَهم شــد؟
كه مَــن ، دل ضَعفـه بگيرم از اين همـه عاشقانـه هاي مَردونـه و مُحـكَمت
..!شايــد تـــــــــو
هياهـوي قلبـم بـاشـي
!
شنيـده نمـي شوي
امـا مـــــن، تـو را نـفس مـي کشممعـشـوقه اي پيــدا كـــرده ام
به نـــام
.....
روزگـــــار
...........
ايــن روزهـا مرا درآغـوش خـويـش
سـخـت به بـازي گـرفتـه استــــبعـــضـي ها تــوي زنــدگي تو راه مي يـــــابند
امــــا هــــيــــچ گــاه تو را نمي فــهمــند
مــــثــــل شمع کوچکي که راهــــت را کــــمــي روشن کرده است
ولـــي دســـتـــت را ســـوزانـــــده اســـــــت
.نمـــي دانـم چــــرا ؟
!
ايـن روزهــــا در جـــواب هـــركــــه از حـــالم
مـــي پرســــد تـــا مــــي گويــــم ... " خوبــــــــم
"
چشمـــــانم خيس مــــي شـــــود
... !مـن هسـتم تـو كـجايي
تـو هسـتي مـن كـجايم
چـرا وقتـمان را درگـير هـم نـمي كنـيم
چـرا نـگـاهـمان دزدكيـست
.....مـــراقــب حــرفـهــايتـان بـــاشـيـد
وقـتـــي زده شــدنــد
فـــقـط قــابـــل بــخـشــش هـستــــنــد نـــــه
فـــرامــوش شـــدن
...نه يک پاکـت
يک عـمر هم که ســـيگار بکشم فايده ندارد
!
تا خودم نسـوزم
دلم آرام نـمي شودشـايد ديـگر از مُـــد افتـاده باشـد
شـايـد ديـگر اندازه ام نبـاشد
اما همـچنان عــطــر خـاطره ميـدهد
پيـراهـني كه تـو روي شـانـه هـايش اشـك ريخـته ايتـويي که ميـگي ديـگه نمي تونم مثـل تــو پيـدا کنم
!! 
واقـعا فکر ميکـني بعـد از تـو دنبـال يکـي مثل تـــو مـي گــــردم؟
!هَـميـــشه بـايد کســـي باشد
تا بُغــض‌هايت را قـبل از لرزيدن چــانه ات بفهمد
.....
آهاي فلانـــــــي
...
بــفــهــم
!!!تـــــوي نانـوايي هم
...
صف " يــــک دانه اي " ها جـــــــداست
..
از جــذام هم بــدتــر است
...
تنهــــــــــــايي
...هواشنـاسي هـم گيـج شده
از بـس با هر شرايطـي دلم هوايـت را مـي کند
هـواي بوســيدنت ... هـواي آغـوشـت
... 
هـواي خنـده هايــت
... 
هــواي دَرد دارد
!لااقـل
رد که مي شـوي
بي هـوا بگو : دوسـتت داشتم
!! 
و تا برگشـتم
 
لا به لاي ِ جمـعيّت
 
گُــــم شـده باش
!!!بــراي ِعوض کـردن ِ دنـيـا ،
نـيازي به خوانــدن ِ روزنـامـه هاي ِ سيـاسـي نيسـت
!
نيـازي به تغـيير ِ كابيـنه و ريـيس ِ جمـهور و هـيات ِ دولـت نيسـت
!
و نيـازي به تجـمّعات ِ بيـش از دو نـفر نيسـت
!
گاهـي ،
تنـــها دو نــــفر مـي تــوانـــند ،
تمـــــام ِ دنــــــيـا را
 
پشت ِ ميز ِ كافه اي
مثـل ِ يك حبّـه قــند
در فـنــجــاني چـــاي ، به هـــم بـــزنــند
!!!کاش دنيـا چـند ثانـيه خـفه ميـشد
,
تـا مـن با خـودم گپـي بـزنم
...!!!به خـيالت نميـفهمـم
يواشـکي مـرا در خاطـرت مـرور ميکـني ؟
!
کـاش تــو مغـرور نبــودي
!
کـــــــــــاش
...!!!بــه سلـامتــي اونــي کــه حتّــي بــه يــاد مــا نيــست
 
ولــي يـــادش داره مــــا رو داغــــون مــي کنــــه
...!!نه عزيـــــزم
!
قرار نيست اتفاق خاصي بيافتد
...
فقط من و تـــــو
از اين به بعد همديگر را
شــــما
صدا خــــواهيم کرد
... !خــــوشبخـــت تـــــرين آدم هــــا ؛
اونــــايـــي هستــــن کــــه ايـــن جمـــله رو ميشنـــوند
:
"عيــــــب نــــداره،
با هـــــم درستـــــش ميکنيــــم
" ... !!!عاشـق هايـت را مثـل
کـانـال تـلويـزيون عـوض مي کـني
و با افـتخار مي گـويي ،
که عـشـق بـرايت اين چنـين است
!
و مـن مي خـندم
...
به برنـامه هايـي که هيـچکـدام ،
ارزش ديـدن نـدارند
!


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 27 فروردین1392ساعت 19:45  توسط مصطفی  | 

دوباره شب شد و سر درد دارد

بمیرم باز مادر درد دارد 

پس از فصل پر از غم یک سخن گفت:

عزیزم زخم بستر درد دارد 

نباید دست زد بر عضوهایش

که آیه آیه کوثر درد دارد 

شبی آهی کشید و زیر لب گفت:

خدایا مرگ کمتر درد دارد 

من از گودی چشمانش گرفتم

که زخم دیده ی تر درد دارد

حسن تب دارد و در خواب گوید:

نزن سیلی ستمگر درد دارد 

پریشان باش ای گیسو چو بختم

که دیگر دست مادر درد دارد 
برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, مذهبی
+ نوشته شده در  یکشنبه 25 فروردین1392ساعت 19:44  توسط مصطفی  | 


اي جماعت، چطوره حالاتتون؟
قربون اون فهم و کمالاتتون !

گردنتون پيش کسي خم نشه
از سَر بنده سايه تون کم نشه

راز و نياز و بندگي تون، دُرست
حساب کتاب زندگي تون، درست

بنده مي شم غلام دربست تون
پيش کسي دراز نشه دست تون

از لبتون خنده فراري نشه
خدا نکرده، اشکي جاري نشه

باز، يه هوا دلم گرفته امروز
جون شما، دلم گرفته امروز

راست و حسيني ش، نمي دونم چرا
بيني و بيني اش، نمي دونم چرا

خلافامون، از سر اختلاف نيست
خلاف، خلافه، توش خطا خلاف نيست

فرقي نداره ديگه شهر و روستا
حال نمي دن مثل قديما، دوستا

شاپرک ها، به نيش مجهز شدن
غريب گزا هم آشنا گز شدن

« رپ »تنگ غروب که شهر، پر شد از
ما مونديم و يه کوچه علي چپ

خورشيده مي نشست که ما پا شديم
رفتيم و گم شديم و پيدا شديم

رفتيم و چرخي دور ميدون زديم
ماه که در اومد، به بيابون زديم

آخ که بيابون چه شبايي داره
شب تو بيابون چه صفايي داره

شب تو بيابون خدا بساط کن
اون جا بشين با خودت اختلاط کن

دل که نلرزه، جز يه مشت گِل نيست
دلي که توش غصه نباشه، دل نيست

اين در و اون در زَدَناش، قشنگه
به سيم آخر زدناش، قشنگه

دلم گرفته بود و خيلي غصه داشتم
منم براش سنگ تموم گذاشتم

نصفه شبي، به يه کوه تکيه کردم
نشستم و تا صبح، گريه کردم

سِجل و مدرک نمي خواد که گريه
دستک و دنبک نمي خواد که گريه

ساعت الان حدود چهار و نيمه
غصه نخور داداش، خدا کريمه

شعرم اگه سُست و شکسته بسته است
سرزنشم نکن، دلم شکسته است... 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اشعار عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 19 فروردین1392ساعت 22:15  توسط مصطفی  | 


خـــــــــــدا ...
اينقدر تو خودم ريختم ،
که از سرمم گـذشــت
...
دارم غـــــــرق ميشم
...
دسـتت کــــــجاست
!!!چـقـدر بـالايـي
چـقـدر پـايينـَم
نــميــرســد دسـتـم بـه دستــهـايــت
...
مخاطبِ خــاص دارد : خــُداخـــوبـــم
مثــل پــدربـــزرگ
کــه خـــوب بـــود
و
مـُــــرد
!!بعضي دکمه هاي کيبورد شل شده اند ! بس که استفاده شده اند
. 
دکمه هاي : ک ا ش ب و د يتــــو خاص نبودي گلم
 
احساس من يه تــــو
 
خاص بودبعضي مواقع
دنبال يک کليد
"Shift" ميگردم
براي ديدن اون روي آدمــــهــــا
!.داغـــوني اَم از آنجـــا شــــروع شُـــــد
کــــه فَهميـــــدَم
. . .
از ميـــان ايـــــن همــــه "بـــود
"
مَــن در آرزوي يکــــي اَم کـــه " نَبــــود
"تـمـام قلـّه هـاي تـنـم را هـم کـه فـتـح کـنـي
 
ايـن سـرزمـين هـمـچـنـان مـبـهـم مـي مـانـد
 
و هـنـوز
 
دارَد
 
حـرف هـايـي بـراي گـفـتـن
 
فـقـط حـواسـت را جـمـع کـن
 
دخترك ،
 
شـهـوت مـمـنـوع
. .دلم ميخواست يکي رو داشتم بعضي وقتا که مردم خستم ميکنن ميومد
 
کنارمو دستاشو مي گذاشت دوطرف صورتم زل ميزد تو چشام
 
ميگفت ؛ بيبين ..تو من و داري
.....وقتي زني ديوانه وار باتو بحث ميکنه خوشحال باش
...!!
چون سکوت زن, نشانه پايان توست
...!!ميدانم ؛
 
ديگر براي من نيستي
! 
اما
.... 
دلي که تنگ باشد اين حرفها را نميفهمددوست داشتن خوبان هميشه گفتني نيست

گاه سکوت است و گاه نگاه و گاه يک پيام
مــــا قشنگـــ ترين ضميـــر ميشـــد :اگـر ميمانـــدي
. . .دکتر راست مي گفت ؛
که "روي" ، براي ِ سلامتي ِ مو مفيد است
..
از من که روي برگرداند ،
موهايم ، همه سفيد شدند
!!!مــي خـواهـم داستـانـي از علاقــه ام بـه تــو را بنـويسـم
 
يـکي بـــود ، يـکي
... 
بـي خيال
........!! 
خــلاصـه اش ميشود اينــکـه
: 
دوستـت دارم ، لعـنتـي
. . . !دندانپزشک آخرين دندان گرگ را کشيد
!
نگاهي به صورت گرگ انداخت و پوزخندي زد
گرگ زير لب گفت:بخند
.......
اينست عاقبت گرگي که عاشق گوسفندي شده باشد
!پاهايـم را کــه در آب ميزنـم ، ماهــي ها جمـــع ميشـــوند ،
شــــايد اينهــــا هــم فهميــده اند کــه يک عمــره طعمـه ي
 
روزگــار بــوده ام
!عاشقت مي شوم
دقيقه اي
 
86 بار !!!!!!چه قدر تلخ شده اي
... 
آنقدر که حتي وقتي صدايت را مي شنوم احساس مي کنم
... 
ديگر دلم برايت نمي لرزد
...نيت ميکنم و صدايت ميکنم
 
با جواب تو فال ميگيرم
 
اگر گفتي "بله " روز خوبي خواهم داشت
 
اگر گفتي "جانم " تمام خوبيها را
 
براي تو ميسازمتنــها يک عاشــق ميفهمـد
 
تفـــاوت ميــانِ
 
آغــوش نـرم و آغــوش اَمــن را
..هزار بار گفته ام
 
اگر قدرتش را نداري مرد باشي‌
 
دورِ سه چيز را خط بکش
 
زن
 
عشق
 
مستيخيلي ها مترسک رو دوست ندارن
چون
پرنده ها رو ميترسونه
.
اما
من دوستش دارم
چون
تنهايي رو درک ميکنه
..چه معني داره تو اين دنيا کسي با کسي قهر باشه
!
چه معني داره تو اين دنيا کسي تنها باشه
!
چه معني داره تو اين دنيا آدم ها يک روز بيان و يک روز برن
!
چه معني داره تو اين دنيا دل بعضي ها اينقدر تنگ باشه
!
اصلا چه معني داره تو اين دنيا دل بعضي ها از سنگ باشه
!دوسـت دارم اين رو نوک پنجـه بلند شدن ها رو و بوسـيدن لب هاي تـــو را
 
همان لحظه هايي که تو يک عالمه مـَـرد مي شي و مـن يک عالمه زن
!!لحظه ي قشنگيه وقتي صبح با نوازشِ دست هاي کسي از خواب بيدار مي شي
 
که ديشب هزار بار بهش گفتي : دوست دارم
ولي اون تا خود صبح کنارت بيدار بوده و تو رو نوازش مي کرده
... !به سلامتي اونايي که هزارتا خاطرخواه دارن ولي دلشون اسير يه بي معرفته
!مثـل ِ اين صدا خفـــه کن ها ميمونه
که ميـذارن سر هفت تيـــــــــر
!
خيانت رو ميگم
...
بي صــــدا مي کشتت
..گاهي عکسي را مي سوزانيم
گاهي عکسي ما را مي سوزاند
گاهي با ديدن يک عکس ساعت ها گريه مي کنيم
گاهي سالها با يک عکس زندگي مي کنيم
..!گــريان شده دلـــــم
…. 
همچـــون دختـــرکـــي لجبـاز
 
پا به زمين مي کـــوبد
 
تـــو را ميـــخواهد
. فقط “ تـــــــــو ” رازنـــــها مثل ســـکوت هستند... با کوچکترين حـــــرفي ميشکنند
...! 
مًــــردها مثل « باران بهاري » هستند
. 
هيچوقت نميدانيد کي مي آيند ، چقدر ادامه دارد و کي قطع ميشود
...!گفتند حکم؟
 
ورق دست گرفتيم و خنديديم
 
قرار شد حکم دل باشد...تمام سر ها دست تو بود
 
روزگار دست از ما گرفت...دو به دو، دل داديم
 
زندگي آس ِ مان را بريد
 
دو به تک باختيم
 
بازي روبروي چشم هاي تو عاقبت ندارد
.....!1 ...2 ... 3... 
آمـاده ايـــد!؟
 
چيک
..... 
لاي عکسها دنبال عکسمان ميگردم
.. 
همان ديگر .. همان که .. يادت نيست؟
! 
مگر ميشود؟
! 
فراموش کرده اي؟
! 
اينجاست .. پس تو کجايي؟؟
!! 
نيستي چرا؟
! 
عکسمان که دونفري بود
! 
ميبيني گلم .. عکاس از منو تــو فاصله را بهتر ميفهمد
.!تکثير شده ام در اين شهر؟؟
ياقلب توست که مدام شعبه هاي جديد افتتاح ميکنند؟
اين روزها
...
جمعيتي مخاطب حرفهاي عاشقانه ات شده اند
..!!!چي بگم ؟؟؟؟؟
.... .... .... ....
.... .... .... .... ....
.... .... .... .... .... ....
کي به غير از تو مي دونه اين نقطه ها چقدر حرف تووشونه
. . . که واسه 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 15 فروردین1392ساعت 19:38  توسط مصطفی  | 

كــاشـكي امــسال 

" تــــــو "

را به من عيــــــــــــدي ميدادند !!!

 

 

 

 

آمــدنم با خدا بود وعده بهار را داد

نــميخواستم

نــفهميدم

فــقط آمــدم !

رفــتنم اما با توست !

تــو بماني مي مــانم

حــتا اگر همه ي دنيا ســوزِ سردِ زمستان باشد و

از بــهار بي خبــــــــر . . .

 

 

 

 

هــمانند کــودکي هــق هــق مــيکنم

 که مــادر او را تــهديدکــرده اگــر بار ديــگر اشــک بــريزد

 او را مــيکشد...

 

 

 

 

مــانند هــيزم هاي مــصنوعي شــومينه

مي ســوزم و پــايان نــدارم

درد يــعني اين...!!!!

 

 

 

 

خــنجر از پشــت مــيزنــند عــجب دوســتان خــجالتي دارم من....!

 

 

 

 

آنــقدر دســتان غريبه ها را گرفتي،

دست روي دست گــذاشتي که...ازدست رفــتم!!!

 

 

 

 

بــلاتکليفم...

مــثل کتاب فــراموش شده اي

که روي نــيمکت يک پارک سوت و کور ،

بــاد ديــوانه ،

نــخوانده ورقــش مــيزند...

هر ورقــش ،

بــيت بــيت غــزلش ، قــصه ء من ....

 

 

 

 

بــراي هرکه ســنگ تمام گــذاشتم...

با هــمان سنــگ سنگــسارم کرد!!!

 

 

 

 

گــور پدر هــمه ي فال هاي قهوه

" من تــو را دوســت دارم .."

بعد از اين فقط چاي مي خورم......!!!!

 

 

 

 

هرچقـدر ميخــواي بـــُــــر بزن...

من هــميشه آس مي مونم ....!

 

 

 

 

گــاهي وقــتا اونــقد خــسته مــيشي که حــوصله توضيح دادنم نداري....

ميذاري هر جور دوس دارن برداشــت کنن... 

کلا ديگه مهم نيــس برات...

 

 

 

 

پــس از مرگم ، مرا در گــورستان سگ ها دفــن كنــيين.....

ميــخواهم حــداقل، آنجا مــيان بــاوفايان دنــيا باشم......

 

 

 

 

احـترام گـذاشتن به بعضيـا

مثه تکـون دادن پارچـه ي قــرمــز جلوي گــاوه

 

 

 

 

قــاصدک هــم به مــا رسيــد ، خــبرش يــادش رفــت ....

 

ســــال مــار بــر کســي که نــيشم زد مــــــبارک بــاد..!!!


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  جمعه 9 فروردین1392ساعت 14:0  توسط مصطفی  | 


خدایــــا

ميشه اون لحظه ي آخر که واسه همه هست (مرگ)
واسه ما پارتي بازي کني !!!!!!!!!!!

 

خـــدا حالا که فقط منمو تو و سمفوني باران ، چرا صـــدايـــم نمي زني؟
به پاکي باران که شکـــي نيست؛
 
نکند خودم نا محـــرمم...؟

 

عاشق هم شدي
مثل زليخـــا سمج باش
آنقدر رسوا بازي دربياور
تا خدا خودش پا درمياني کند...!!!

 

آي سـهراب
کجـايي که ببيني
عشق، ديگـر صداي فاصـله ها نيستــــ
صدايِ فنــرِ تخت است

 

وقتي که اَعصابِت خورده
ولي عشقت مياد دستِت رو آروم مي گيره و فِشارش ميــده
و تو اينقَدر آروم مي شي
که اگه صد سال بقيه مي نِشستنَد
وَ باهاتــ حَرف مي زدن آرامِش نمي گرفتي

 

من غــرورم را به راحتـــي به دست نيـــاوردم
کـه هر وقت دلـت خواست خـــردش کني
غــــرور من اگر بشکـنــــد
با تـکــه هــايـش
شاهــــرگ زنــدگــي تــو را نيز خواهـــد زد

 

بعَـــضيا تو زندگيه آدم
نقش هَله هولَ رو بازي ميکنن
ظاهِرشون قشنگـهُ بامَزن
ولي جلـوي رُشدمونُ ميگيرَن . . . !

 

يه رابطه از اونجايي خراب ميشه که...
تو ناراحتش کني و ....
يکي ديگه آرومش...

 

گوشه ي راستم بنويس 
"زنده"
 
پخش مستقيم
 
از کجايش مهم نيست ،
 
بنويس زنده است
 
هر چند دلش گرفته باشـــد!!

 

بزرگترين خطايت اين بود
که ...
فکر مي کردي
من
براي هميشه
صبــــورم ...

 

براي دل من
هميشه تــــو خواهــي ماند...
حتي اگر ..............
مخاطب تمام اين نوشته هايم او شونــــد.

 


ميان اين همه
نوشته هاي مجازي
دلم براي
طعم يک سطر
دست خط واقعي
تنگ شده ست!!!

 

بيـــــزارم از افرادي که
صداي عــــرعــــرِ خود را نمي شنوند؛
درحاليکه گوش هاي تو را دراز مي بينند ...!

 

شايد
سرنوشت ما
خوابيدن کنار واژه‌هايي‌ست
که دوستشان نداريم!!!

 

خيلي سخته که عشقت رو با کــَس ديگه اي ببيني......
بعد بهش اس ام اس بدي کجايي...؟!!
بـگــه تـــو قـلبـتـــم . . . !

 

از اين به بعد هر کي بهت گفت دوست دارم
برو بغلش کن.....
تو چشماش نگاه کن.....
آروم سرتو بذار رو شونه ش....
و يواش در گوشش بگو: خب بسه ديگه خيلي خنديديم

 

يه آدمايي هستن نه ميشه درکشون کرد نه ميشه ردشون کرد همينطوري تو زندگيتن.... 
زل ميزنن به آرامشت!!

 

نـمـک بــر زَخمـم نَپـاش
يادَت باشَـــــــــد
اين نَـمـک هــارا از سـَــرِ سُــفره ي دِلِ مَـــن بَـــرداشتي.

 

گفتم چَشم
و هر چه بلاي ِ نبودن بود
به چشمانم كشيدم
مي دانم
آنقدر ، كه نگران ِ سپردنم به باد بودي
يادت رفت ، بگويي بي بلا ....

 

وقتي تو نيستي ،
نِگاهم حوصلـه نميـکند
پايَش را از چشمَم بيرون بُگذارد. . . !
 
زودتر برگــرد

 

گفتند که بي ريا بايد زيست!
آيينه شدم،
باز
شکستند مرا...

 

حالا که فرقي نمي کند کنارت ايستاده باشم يا نه!؟ 
بگذار همه چيز را از وسط قيچي کنم
 
تا تو...
 
در نيمي باشي
 
و من ...
 
در نيمي ديگر
 
راستي ...
 
با دستي که روي شانه ات جا گذاشته ام چه مي کني؟!...

 

تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هايـم را
بـه زحمـت کـنـار هـم مـي چـيـنم
فـرمـول وار ؛
مـرتـب و بـي نـقـص

و تــو
بـا يـک اشـاره
هـمـه چـيـز را
در هـم مي ريــزي

 


از همان ابتدا دروغ گفتند!
مگر نگفتند كه مــن و تــو ، مــا مي شويم؟!
پس چرا حالا مــن اين قدر تنهاست!
از كي تــو اينقدر سنگ دل شد؟!...
اصلا اين.... او... را كه بازي داد؟!...
كه آمد و تــو را با خود برد و شديد ما!
مي بيني
قصه ي عشقمان!
فاتحه ي دستور زبان را خوانده است...

 

خط زدن مـــن پـايــان من نيستــــ.....آغـــاز بي لياقتي توسـتــــ......!

 

دنياي عجيبي شده است ! 
براي دروغ هايمان خدا را قسم ميخوريم
 
و به حرف راست که ميرسيم مي شود جان تو ..!

 

نشسته ام
در کافه اي
بي تو
بي چاي
و بي لبخند!
تنها به اميد يک ميز دونفره
تا بيايي!!!!!!

 

کـوتـاه تــرين قصــه ي دنيـا
.
.
.
. . .رفــــــت

 

ما نسلي هستيم که
مهمترين حرف هاي زندگيمان را
نگفتيم
تايپ کرديم...!!

 

ميـداني،
گـاهي سـنگــدل تـريـن آدم دُنيـا هـم که بـاشي، يـک آن
يـاد کـسي روي قـفـسه سيـنه ات
ســنگــيني ميکــنــد
آنوقــت به طــور کـاملا غريزي،
نـفــس عميـقي ميکــِشي
تـا ســَنگ کـــوب نـَکـُني..!

 

يه چيزي که هيچ وقت فکرشُ نميکردم 
که به اين زودي بهش برسم
 
اين بود که تو اين سن بشينمُ گاهي ناخودآگاه
 
نفسهاي عميق از ته دل بکشم...
 
واسه کشيدنشون حالا زود بود ...!!!! خـــــيــــلي زود

 

بزن به سلامتي حرفهاي دلت که به کسي نگفتي....
بزن به سلامتي اينکه کوه درد بودي ولي دم نزدي.....
بزن به سلامتي تنهايي هات ولي تنهايي رو دوست نداشتي...
بزن به سلامتي آرزوهايي که نتونستي لمسشون کني.....
بزن به سلامتي عشقي که طالعش به اسمت نبود ولي هنوزهم دوسش داري....
بزن به سلامتي شبهايي که تو تنهاييهات گريه کردي ولي نميدونستي براي چي....
بزن به سلامتي دوست و آدمهايي که از پشت خنجر زدن...
هنوز مست نشدم نگاه مي کنم به انتهاي شيشه و آخرين پيکم
ولي هنوز حرف دارم

 

هوسه قهوه کردم
هوسه ديدنش
هوسه شنيدنه صداي خنده هاش
هوسه بوي تنش
هوس کردم عين قبل بغلم کنه
هوسه بوسيدنش
هوسه گذاشتن سرم رو شونه هاي مردونش
ديوونه دلم برات تنگ شده.....ميفهمي؟
چطوري طاقت بيارم بي انصاف؟
دلم ميخواد تمام دلتنگيامو بالا بيارم
نه گريه نميکنم..........
من بهت قول دادم گريه نکنم
  آرومم......


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 4 فروردین1392ساعت 22:36  توسط مصطفی  | 

سلام به همه...

دنيا بزرگ نيست

با يک نگاه صميمی

با يک سلام گرم

از جاده های يخزده هم می‌توان گذشت.
از مرزهای دور

که با سيم خاردار

يا ميله‌های غمزده مسدود گشته‌اند

حتی کويرها

درياچه های شور

از کوههای گمشده در هاله‌ای زدود

یا يک سلام از ته دل می‌توان گذشت.
دنيا بزرگ نيست

اندازهء دليست که سرشار ِ آرزوست

هر گوشه‌اش ز عشق

و از شوق دوستی

جنجال و گفتگوست
اين قرن، قرن عشق

قرن محبت است
قرنی که می‌توان

جای گلوله‌ها 

با شاخه های گل به مصاف زمانه رفت
دنيا بزرگ نيست

با يک نگاه صميمی 

با يک سلام گرم

هر لحظه می‌توان همه جا عاشقانه رفت


پیشاپیش عیدتون مبارک


خدايا ديدي رفت؟
به تو سپردمش...
اما ازت مي خوام
يه روزي يه جاي زندگيش
بد جوري ياد من بندازيش...!!!

 

از آجيل شب عيد چند پسته ي لال باقي مانده
آنان كه لب گشودند خورده شدند
و آنان كه لال ماندند شكستند
دندان ساز راست ميگفت:
پسته ي لال دندان شكن است. . .

 

جايي خواندم ما آدمها زنده ايم
به سبب آنكه كسي دوستمان داشته باشد
سوالي پيش آمد...!!!
من براي چه زنده ام..؟!!

 


مردماني هستند که مي‌خواهند بدانند تو چه مرگــــتــــــ است ...
و وقتي بفهمند چه مرگــــتــ است ...
بهت مي‌گويند بس کن ...
انرژي منفي نفرست ...
اينجاست که سکوتــــــــــــ معنا پيدا مي کند ...
و تنهـــــــــــــــــــــــايي مي شود تنها چاره ... !

 

اَشـک هـايـم زيـادي شــور شـُـده اَنــد 
مـگـر چــِـقــَـدر نــَمـَک بـَر زَخمـَم
 
پـاشـيـدي و رَفــتــــي
 
کــــه اِضـافـه اَش اَز چـشمـانـَم مــيـريــزد

 


ميگــن اگه خورشـيد
يـــــه ريزه نزديکـــمون بود
همــه چيــــو ميــســـوزوند
ولــي خـــورشيد خــــانم خبــــــر نداره
يــکي رو ايـن زمـــــــين
 
هســــت کــــه حتـــي
اســــــمش
تمـــــام
 
وجــــــودمو ميــسوزونــــه

 

گاهـــــي آدم دلـــــش ميخواهد کفش هايش را در بياورد،
يواشکــــي نوک پا نوک پا از خودش دور شـــــــــود،
بعد بزند به چاک فرار کند از خودش .....

 

دلـــم ...
نه عشق آتشين ميخواهد ، نه دروغ هاي قشنگ .... !
نه سکوت تلخ شاعرانه ...
نه ادعاهاي بزرگ ...
نه بزرگي هاي پُر ادعا .... !
دلم يک فنجان قهوه ي داغ ميخواهد ...
و يک دوست که بشود با او حرف زد ... !

 


عـاشقـانه هاي من را بـا او تـکرار نـکن
اگـر عاشـقت بـاشد
عـاشقانـه اي برايـت مي سـازد
 
که مـن جـا انـداختـه ام

 

يک نفر
مُشت مُشت
بر دل تنگي ام،
دلشوره مي پاشد...!!!

 


تبعـيد آدم بهــانـه داشت ،
يکــ سيـب !
امــــا مـن
هنـــوز نـميـدانــم چـــرا
بــي بهـــانـه از قلــبت تبعيــد شــدم !...

 

آنقدر سپيد بـــــودي
كه احساس مي كردم ماه شــــــــــده اي
اي كاش آبـــــــــــي بودي
مانند آسمـــــــــــان
آنوقت تا آخر عمر سر بـه هوايت مي شــــــدم . . . !

 

نمي دانم چه رابطه ايست
بين نبودنــت با رنگ ها...
دلتنــگ تو که مي شوم
زندگي ام سيـــــاه مي شود ...

 


در امتداد نگاه تو
لحظه هاي انتظار شکسته مي شود
و بغض تنهايي من
مغلوب وجود تو مي شود

 

باران باشد تو باشي 
و يک خيابان بي انتها.
آنگاه به دنيا ميگويم خداحافظ.....

 

هَميـــشه ميگفتـــــي :
مـــــــن ، يه تار مُوي تو را به هيچ کَس نميــــــدَهم!
اينقَدر تار هاي مويِ مَن را
به اين و آن دادي
تا کَچَــــل شدم !

 

بعد از تو
جواب تمام
" دوستت دارم" ها مرسي شد...

 

نگاهم را
فرستاده ام سفر
آدم ها
ازدوردوست داشتني ترند...

 

هميشه ميگن سکوت علامت رضاست...
اما من ميگم نه!...
 
بعضي وقتا سکوت ميکني چون اينقدر رنجيدي که نميخواي حرف بزني...
 
بعضي وقتا سکوت ميکني چون واقعا حرفي واسه گفتن نداري...
 
گاهي موقع ها سکوت يه اعتراضه...
 
اما بيشتر وقتا...
 
سکوت واسه اينه که هيچ کلمه اي نمي تونه غمي رو که تووجودت داري توصيف
 
کنه.........

خــــدا جون
مــــــيشـه بگـــي دكمـه
cancelش كـجـاس؟؟؟
بـه اندازه كافـــــــي بدبختـــي دانــلود كردم!!!

 

ما که نفهميديم دنيا دستِ کيه.....
ولي‌ دستِ هر کي‌ هست ....
خــُـب لامصــــــّــــب
 
دست به دست بچرخون که به دستِ همه برسه !!!

 

بيهوده ورق مي خورنــــــــد تقويـــــــــم هــــاي ِ جهــــــــــان ؛
روزهــــاي ِ من ، همه يک روزند ...
شنبــــه هايي که فقـــط پيشوندشــــــان عوض مي شـــــود ...

 

درسته .. نامــــــــــــــحرم بود ، به تنــــــــم اما نه ... به دلــــــــم ...

 

خوش بـه حال ِ تو،
که وقتي " او " آمد ؛ بدون ِ هيچ دردِسري ،
فراموشم کردي ...

 

در آيه اي ؛ 
مرا آه کشيدي و رفتي .
 
حالا من ماندم و
 
سي جزء بغض ِ ناسروده ام......!

 

نفهميدم چرا(نيازمنديها و همشهري)
اگهي منـــــــــــو قبول نکرد!...
اگهــــي دربـاره تــــــــــو بود!
نوشتــــــــــــه بــــــودم:
بـــــــــــــــــه تو نياز دارم...

 

کـاش دفتـر خاطراتــم
چراغ جادو بود
تا هر وقت از سـرِ دلتنگــي
به رويش دست ميکشيدم
تــو از درونش
با آرزوي من بيرون مي آمدي!

 

عـــشـــــقمان
بازيِ حُکـــــمي بـــــود
که مَن اَز دِل مايــــه گـــذاشتـــم
و... تو از خشت ... !!!

 

نميــدانــم چـــرا هيــچ معلمــي بـــه مـــا نگــفـــت
بـــراي "شـما" شدنِ "مــا" ،
"شـــ" لــازم نيــســـت ،
 
" او" لـــازم اســـت ...

 

کلمات هم شده اند بازيچـــه مـــــــــــن و تـــــــــــو ! 
مـــــن برايِ تــــو مي نويسم ...
 
تـــــــو برايِ او مـــي خواني !!!

 

جاگذاشته ام دلي
هرکه يافت
مژدگاني اش تمام “زندگي ام” . . .

 

ايـن جـا هـاي خـالـي کـه نـبـودنـت را 
به رُخـم مـي کـشـنـد
 
چـه مـي دانـنـد . .
 
فـرهـادت شـده اَم ، بـا تـمـام زنـانـگـي اَم
 
و چـه شـب هـا کـه
 
خـواب ِ شـيـريـنـَت را نـمـي بـيـنـَم . . .

 

صبر کن...
برگرد...
چمدان هايمان اشتباهي شده...
دلم را به جاي خاطراتت بردي...

 

سَـرم را نــه ظلـم مـيتـوانـد خَـم کنـد
نـــه مـرگـــ
نـــه تــرس
سَـرم فـقـط بـراي بـوسيـدن دستـــ ‌هـاي تـو خَـم مـيشـود

 

اين روزها اگر گوش دلت را تيز کني فقط يک چيز خواهي شنيد:
*دوستت دارم*
گلايه از تکراري بودنش نکن
 
مشکل از من نيست!!!!
تو زياد دوست داشتني هستي...

 

رام مـن نميشونـد ايـن واژه هاي حسـود
بگــذار فريبشـان دهــم
مينـويسـم دوستتـــ نــدارم
امـا تــو بخـوان .

 

هـيــچ قَــطــار ي اَز ايـن اُتــاق نِـمـي گُـذَرَد
مَـن ايــنـجـا نِـشـَـسـتِـه اَم
وَ بـا هَـمـين ســيگــار قَـطـار مي آفَـريـنَـم !
نِـمي شِـنَـوي .. ؟؟
سَـرَم دارَد ســـــوت مـي کِـــشـَــد

 

بگو کجا پنهان شده اي
که در قهوه اي سرکشيده ام هم
فالگير پيدايت نميکند . . .

 

امروز
بي حضور تو
قلک سفالي را
شکستم
قرارمان اين بود
نصف-نصف
سهم من ميشود اندوه و چند شاخه گل، بر سنگ سياه نبودنت
و سهم تو را پنهان مي کنم پشت لبخند هاي کودک گل فروش


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  شنبه 26 اسفند1391ساعت 22:53  توسط مصطفی  | 

 

دستهايم به آرزوهايم نرسيد،آنها بسيار دورند...
اما درخت سبز صبرم مي گويد:
اميدي هست...
دعايي هست...
خدايي هست...براي تو مينويسم ..
 
از عمق احساسم مينويسم ..
تا شايد بداني که طپش قلبم در سينه ..
به خاطر توست .روزي ميــرسَد.
بـــي هيــــچ خَبـــَـــري.
بــا کولـــــه بــــآر تَنهـــاييـَم.
دَـر جـــاده هــاي بـي انتهــــاي ايـن دنيــاي عَجيـــــب.
راه خــــواهم افتـــــاد.
مَـــن کـــه غَريبـــــم.
چـــه فَــــرقي دارد کجـــــاي ايـــن دنيــــــا بـاشــــم.
همــه جــــاي جهــــان تنهـــــايي بــــا مَـــن است ..

به رازهايم حسادت ميکنم..
که چقدر ساده..
باتو محرم شدند..!قـهوه دم مي كنم
 
نصـف قاشق سيانور به فنجانت مي ريزم !
 
لبخند كه مي زني مي گويم : قـهوه ات سرد شده بگذار عوضش كنم !
 
اين كار هر شب من است
 
و من چند سال است كه مي خواهم بكشمت !
 
ولي لبخندت !
 
لبخندت !
 
لعنت !ديرزماني است که سکوت کرده اي!
عاشق اين طوفان بعداز آرامشم
چيزي بنويس!
حرفي بزن!
اين بار تونپرس،
تو بگو چه خبر؟دقت كردي؟
هيچكس به سكوت آدم نميرسد!
همه منتظرند به فرياد آدم برسند ... !!!مــن
به عکس ِتــو دست ميکشم ..
تـــو
بـه عـکس ِ من
دست ميکشي از مــن !!!گاهي شهري را
آرام دلي را
رابطه اي را...
گاهي همه چيز را...
به هم مي ريزند
اين "غريبه " هاي لعنتي..صدايشان که ميزني،
گلويت را گاز ميگيرند.
و آنقدر جمع ميشوند در گلويت
تا نفست را بند آورند،
يا خفه ات مي کنند
يا اشکت را در مي آورند!!!!
واژه ها وحشي اند...بي حس شده ام از درد !
از بغــض !
فقط گاهـي ،
خـط ِ اشکي ...
ميسـوزانـد صـورتـم را !!تنهايــــي را ترجيـــح ميدهـــم به تن هايـــي كه روحشــان با ديگـــريست ...لحــظه ي رفــتـن
ســكـوتـم عـــلامت رضـا نـبـود
مــي خـــواسـتـــم مثـــل هـمـيشـه
روي حــرفت حــرفي نيــاورم ..تـــو برمي گردي
و زندگي را از جايي که پاره شده
دوباره به هم مي دوزيم.
در صندوقِ خاطره ها هنوز
نخ براي بخيه زدن هستـــــــــ...!من مانده ام طنين صدايت
آرام باش و احساس گناه مکن
تو بهترين ها را به من هديه داده اي
زيرا فروغ ميگويد:
" تنها صدا است که ميماند "فــرقي نمـي کند که
شعــر هايم را روي کاغد بنويسم
يا روي ماسه هاي دريــا
يا حتــي روي شيشه ي بخــار گرفته ي پنجـره !
ايــن شکوه حضور توست که به نوشته هايــم ،
اعتبــار مي بخشــد !!!همه ما زخم هايي داريم
روي بازو يا ساق پا
زخم هايي قديمي که داستان دارند
که مي شود با آن ها ما را شناسايي کرد
زخم هايي بر پيشاني يا بر قلب هايمان
زخم هايي که برايشان حتي دنبال "مرهم" هم نمي گرديمروزهاي بي تو بودن پــــــــــــــــــــــــــــر...
فکر بي تو بودن پـــــــــــــــــــــــــر...
دوست داشتن کسي جز تو پـــــــــــــــــــــر...
عشق کسي جز تو ،توي سرم پـــــــــــــــــر...
گل من فقط تو نپـــــــــــــــــــر...تقصير برگها نيست.
آدمها همينند!
نفس ميدهي له ات ميکنند...!بخند
اين درخواست اجباريه!!!
بايد بخندي
حتي کوتاه...
اميدوارم هميشه لبخند مهمونه لباي زيبات باشه...حوصـــله خوانــدن ندارم
حوصـــله نوشتــن هم ندارم
اين همـــه دلتنـــگي ديگر نه با خــواندن کم مي شود ، نه نوشـــتن.
دلـــم لمـــس آغوشت را مي خـــواهد
فقــــط همــــينتا دوباره ديدنت...
اين رختخواب را "وارونه" خواهم خوابيد!
...
"خيانت" است به تو!
سر بر کنار "خيالت" گذاشتن!تقصيـــــر تو نيست حتمــــا اشتبـاه از طرف متصدي ارزو بوده
کـه تو نصيب ديگـري شديمــهـم نيــســت که او مــال تــو بــاشــَد
مــهــِم اين اســــتــ که فـــَقــَط بــــاشـَـد
زِنـــــدگــي کــُنـد ، عـِــشـــق بــورزد ؛
لــِذَت بـبــرَد و نــَــــفــَس بـــکــــــــشــَدگاهي در زندگي
آدم بايد تــاوان بده
تــاوان يه اتفاق ، يه تصميم ، يه ترديد
شايد اين تــاوان به وسعت تمام طول زندگي باشه !!

 

خدايا من از تو معجزه مي خواهم
معجزه اي بزرگ در حد خدا بودنت
...
تو خود بهتر مي داني
معجزه اي که اشک شوقم را جاري کند؛
نااميد نيستــم فقط دلتنگم
...خدا هميــن جاست! در پس ِ احساست
...
انگشت ِ اشتياقتـرا بالا ببــر
...
لمس اش ميکني
.تـــــوام ميسپارم به درک
 
تـــــــــــف به هرچي نامرده
تــــــف بهـ شرفـــــش که بلد بود قسم دروغ بخورهايـــن لحظه هــا
تنــــم يــه آغــوش گرم مي خواهــــد با طـــعم عشــق نه هوس
....... ..
... ايــن لحظـــه هــا
لبــانم رطوبــت لبــهايي را مي خواهـــد با طعم محبت نه شهوت
......
... اين لحظــه ها
گيسوانـــم نوازش دستي را مي خواهــد با طعم ناز نه نيـــاز
... ....
اين لحظـــه ها
تني مي خواهم که روحــــم را ارضـــا کند نه جســـمم راباران که ميزند
به مظلوميت سقفها فکر ميکنم
به حصيرهاي خيس
باران که ميزند
 
به سادگي دلهايمان ميخندم
باران که ميزند
.....كوكِ دوستت دارم
!!
زبانت كوك نمي شود
!..
به آنچه
..
گوش من محتاج شنيدنــش استگاهـــي آنقـــدر دلـــم از زندگـــي سيـــر ميشه
که ميخـــوام تا سقفـــ آسمان پـــرواز کنـــم
و روش دراز بکشـــم
آروم و آســـوده
!
مثـــل ماهـــي حوض مان
که چنـــد روزيـــست روي آبـــ است
...!مـــات شــدم از رفـتنت
!!
هيــچ مـيز ِ شطـرنجي هـم
...
در مــيان نـــبـود
!
ايـن وســط ،
فــقط يـک دل بـــود
..
کـه ديگــر نـيست
!!فـــال مـي فـُــروشـَـم
نــَـتـَرس
بــــِه اَنـــدازهي بــَـختـَــم ســـياه نيــــست
يــــه دانـــِه بــِـخـَر
شـــايــد فــــال ِ تــُو نـــانــي
بــَـر سـَر ِ ســُـفـره ي ِ خــالـــي مــَــن بــاشَــد
!!وقتي ازم ميپرسي كه خوبي و من ميگم اي بد نيستم
...
يعني بدم
..!
خيلي هم بدم
...
پس نگو خدارو شكر
..!!!سر ِ ميز ِ شام
 
هر چند وقت يه بار به سقف نگاه ميکنم
 
تا اشکاي جمع شده تو چشمام بيرون نريزه
 من و تو رفيق بوديم
....
تو واسم يه چيزي بيشتر از رفيق بودي
!
...تو!دلخوشم که هر چه از من دور شوي
از آن ســوي کُره زمين به من
نزديکــــــ تر مي شوي
!
فقط مي ترسم مبادا
گاليـله اشتبــاه کرده باشــد
...!گاهـــــي بــايـد بي رحـــــم بــــود
نـــه بــا دوســـت
نـــه بــا دشـــمن
بـــلکــه بـــاخــودتـــ
وچــه بــزرگــتــــ مــي کـــنـه اون ســـيلـي
کــــــه خـــودتــــ مـــي خـــوابـــونـي تـــوصــورتتــــ
...
بــه دلــم مــي گــويــم
آن يــوسفــي هــم کــه بــرگشتـــ بــه کنعــانش
استثنــا بــود
تــو غمتـــ را بخــور
...
حــمــاقت که شــــاخُ دُم نـــدارد
حــــماقــــتـ يـعنـي مـــن که
آنــــقــدر مــي روم کهـ دلـــــتـنـگـــم شــــوي
خــــبـــري از دلـــتـــنــگـــي تــــــو نــمــي شــــود
بــــر مـــي گـــــردم
چــــون
دلـــتـــنـــگــــتــــــ مـــي شــــــومدلـتنگي‌هايـم را
زيـر دوش حمّــام مي‌بَـرم،
بُـغـضـم را
ميـان شُـرشُـر آبِ داغ مي‌تـرکـانـم،
تا همـه فـکـر کننـد
قرمـزيِ چشمـانـم
از دم کـردنِ حمّـام است
....گاهـــــي دِلَـــــــــــــم ميــــخواد يکـــي ازم اجــــــــــــازه بخواد
که بيــاد تــو تنهــــــــــاييم
و مــــَن اِجــــــــازه نــدم و اون بـــي تفاوت به مخالفتــــَم بيــاد تو
و آروم بَغلـــــــــــم کُــنه و
بِگه : مَگـــه مَـــن مُـــردَم کـــه تَنهــــا بــمونيسوت‌ مي‌کشد در هوا ، کابل‌ تلفني‌ که‌ مي‌توانست‌
زيباترين‌ عبارات‌ جهان‌ را
از عاشقي‌ به‌ عاشقي‌ برساند
. . . !ديشب که نميدانستم براي کدام يک از دردهايم گريه کنم کلي خنديدم
..!
فکرش را بکن
!
يک روز مي آيي
و مي بيني نه من هستم؛
نه اين کلمات
...چند روزيست دست هايم را
...
با چند کتاب و نوشته ،
سرگرم کرده ام اما
...
گول نمي خورند
...
هيچ چيز معجزه ي دست هاي تو نمي شود
!آيينه هاي اتاق به شوق در آغوش کشيدن تو قد کشيده اند،
حق دارند
!
که تصوير من ِ بي تو را هر بار پيرتر از پيش به رُخم مي کشند
...!
و در جواب : "تا حالا عاشق بودي؟
"
بگويم: نه
!
و بيخيال آن سنگيني ميان گلو شوم
...خواستي ديگر با من نبـاشي
...
افــــــــرين چه با اراده
!!!
لـعنت به دبستاني که تواز درسهايش
فقـط تصميم کبــــــــــــري اموختي
...ايما و اشاره نمي دانم
!
بايد تمام قد روبرويم بايستي
و بگويي دوستت دارم
...!فريادي ست که نرسيده به گلو بغض مي شود ،
به چشم ها که مي رسد اشک مي شود
و نرسيده به زبان خفه مي شود
..باور کن
 
غلو يا بلوف نيست
کم نياوردم
کوتاه آمدم
...نذر کرده ام
صد دور تسبيح
اهدنا صراط المستقيم بخوانم
شايد
 
مرا که ميبيني
ديگر مسيرت را کج نکني
!!!پسرک گرسنه اش است، به طرف يخچال مي رود،
در يخچال را باز مي کند
...
عرق شرم بر پيشاني پدر مي نشيند
پسرک اين را مي داند،
دست مي برد بطري آب را بر مي دارد
کمي آب در ليوان مي ريزد
...
صدايش را بلند مي کند ، " چقدر تشنه ام بود
"
پدر اين را مي داند پسر کوچولويش چقدر بزرگ شده است


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 20 اسفند1391ساعت 21:8  توسط مصطفی  | 

این آهنگ رو به درخواست دوستای عزیز گذاشتم واسه دانلود
امیدوارم خوشتون بیاد

دانلود آهنگ جدید و بسیار زیبای پویا بیاتی به نام جای تو خالی با بالاترین کیفیتبرچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق
+ نوشته شده در  دوشنبه 7 اسفند1391ساعت 11:6  توسط مصطفی  | 


خُدايا...
مَن ميدانَم
تُو هـَــــم ميدانــي
کـه شُدَنـي نيست
...
حَتـي اَگر مُعجِزه کُنـــي
باز هَم
...
او يِک آرِزوي ِمَحال اَست
..هــِـي روزگــار
مَن بـه دَرَکــ
خــودَت خــَـســتــه نــَـشـُـدي
از ديــدَن تــَصـويــرِ تــِکـراريــه دَرد کــِـشـيـدنِ مــَـنبا احتيـــــاط بخـــوانيد
...
.
.

اين شعـــر لغزنده ست
بسکه شاعر سطر به سطر باريد و نوشتخــســتـه شـده ام از کـتـاب و تســبـيـح و سـاعـت مُچــي
!!
ديـگـر برايم چيـزي نيـــاور
...
مـن خـودت را مي خـواهـم ! مي فـهـمـي ؟؟
بيـــا و مَحــضِ رضــايِ دلــم
ايـنـبـار
...
قـطـعـه اي احـسـاس خـرجـم کـن
...!ايــــن روزهــــا
 
هوايم را نـــداري ؛
خفه نمي شـــوي بـــدون مــــن ؟
!!سلامتيه کسي که
: 
وقتي توي آغوش مي گيريمش
همه ي وجودمون ميلرزه ؛
نه از ترس
 
يا عشق بازي
واسه وحشت از فرداي بدون اون
...!!!پسورد تمام چيزهايم شماره ي تو شده است
و من دائم شماره ي تو را ميگيرم
بدون آنکه صدايت را بشنوم
....تمـام ِ اين چـند سـال و اَنــدي عــمرم بـه کــنار
...
مـن فـــقط ،
بـه انـــدازه ي همــان صَــدُم هـاي ِ ثـانيه اي که ،
در هــواي ِ عطـرِ ِ آغــوشت نفـس کـشيـدم ،
زنـــدگـي کــــردم
!!چگونه مي خواهي دوستت دارم هايت را
...
باور كند؟
!
وقتي رد دندان هاي من را
گوشه ي شكلات هديه ي تو
در روز عشاق مي بيند؟
!
كاش مي فهميدي كاغذ كادو را
مخفيانه باز كرده ام
!!!شدم مثل آدمي که
....
درد دلش رو تو يه جمعي گفته
.
حضار بعد از کلي خنده گفتن
:
"خيلي خوب بود . اين يکي رو نشنيده بوديم "توضيح نمي خواهد
....
تمام خواهش من يک جمله کوتاه است
:
دلي که به تو سپرده ام
...
به غم مسپار
...!ايــن روزهــا در مـــن
حــااـتِ فـــوق الــعــاده
اعــــلام شـــده اســـت
...
بـيـــش از حــد مـجـــــاز
دلـتـنـگــــــ شــــده ام
. . .چـقـدر خـوبـه
. . .
يـکـي بـاشـه
يـکـي بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه
. . .
سـرتـو بـزاري روي سـيـنـش
آرومـت کـنـه
. . .
حـُرم نـفـس هـاش تـنـتو داغ کـنـه
. . .
عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه
. . .
چـقـدر خـوبـه
. . .
چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه
غـصـه نـخـوري هـا
. . .
من ديووووونـــــتم
. . .اين روزها خيالهايم خيلي بي پروا شده اند
......
ببين
.....
چه بي مهابا با خيالت عشق بازي مي کنند
!!!!مي دوني عشق مثل چيه ؟
عشق مثل پنير مي مونه
:
زيادش آدمو خنگ مي کنه ، متوسطش به آدم آرامش ميده ، هيچ کس هم تا حالا از بي پنيري نمردهشکستم...به هميـن سادگي سَـعي نَكُن تِكِـه هــايَم را باهَــم جوركُني
نِمي شَــود زيرا مَــن ديگَر...مَــن نيســـتَم ...وتــو ديگَر...تــو نيستي
...وقتي در وضعيت خوبي هستيد ، يک اشتباه را يک جک در نظر ميگيريد
اما زماني که در وضعيت بدي قرار داريد ، حتي از يک جوک ناراحت ميشويد و اشتباه ميپنداريد
. . .به تو کــــه کــــــاري ندارم
!
دارم به دردِ خــــودم مي ميرم
تقصـــــير من نيست
که "تــــــو
"
تنــــــها درد مني
...!"من" بعد از "تو"........ به هيچ "او"يي اجازه "ما" شدن نداده ام........ديــر بـــاريدى بـــاران
...
ديـــر
..!
من مدتـــ هاستــ در حجــم نبــودن کسى خشکيـــده ام
....!به هزار وعـده تـو
مـن فقـــط
يـــک دل دادم
...
و تمام
...!!!بــنـد دلــــــم کـه پــاره مـــي شــود
دلـــم بــهـانـه ات را مــي گـــيـرد
هــر چــه مـــي کشم هــم از ســر ايــن بــنـد دلـــم هـــسـت
بــه نــبـودنــت اعــتـراض نـمــي کــنـم
بــنـد دلــــم را خــواب هــايــي پــاره مــي کــنـند
که بــهـانـه ات را به دلـــم مــي انــدازد
بــاور کــن بــه نــبـودنـت اعــتـراضـي نــدارم
. ..گاهي چقدر هوس ميکنم که روحمو بکنم، بندازم تو تشت ؛
حسابي با پودر و صابون چنگش بزنم
!
بعد بندازمش رو بند
...
تا باد قلقلکش بده و افتاب نوازشش کنه
!!!ديدي آخر من را لمس کردي ؟
ولي حيف که سنگ قبر من احساس ندارد
!مــزاحـم آدمــي که
 
مشـغـول فــرامــوش کــردن شـمــاســـت
 
نـشـويــــد
....
هـيـچ قـاتـلـي دوس نــدارد
هـنـگـام کـشـتـن کـسـي
 
مـزاحـمــش شــونــدنـَــه
!!!
اِنـگـار ... تـــــو مَــــرد ِ رَفتَــن هَــــم نيسـتي
...
اينبـار جــايمـان عَــــــوَض
!
تـــــــو بمـــــــان ؛
مَـــــن مَـــــــــردانــه مي رَوَم
...
مَــــــــــــــــردانــــه
...تا يـادَم نرفـتــه بــگويَم
چيـزي نَدارَم جـز کمي واژِه
 
کـه با احـساس گِـرِه خورده
 
و با آن نمي تَواني حَتـي دَسـتــِه اي سَبزي بخَري
 
تا آش اَم را بــِپـَزي
وَلي تا دِلَت بـِخواهـَد
 
"دوُسـتَت دارَم " 
فـَقط هَميـن
...!خدايــــــــــــــــــا
...
به حد کافي خيال بافتم
...
و تنم کردم
...
يه کم واقعيت شيرين
...
لطفا
...تــلخــتــريــن جــمــلــه اي کــه مــن شــنــيــدم
!
و مــمـکــن اســت از زبــان مــعــشـوقــت بــشــنــوي
:
مــا مــي تــونــيــم دوســتـــاي خــوبــي بــراي هــم بــاشــيــموقتــي کســي مي گويــد خوبي؟
!
نگـــــو "مـــمـنـون
"
نگـــــو "خوبـــــــم
"
نگـــــو "بهتــــــرم
"
فقـــط يک جـــوري بگـــــو "مــــرسي
"
که طرف بدانــد سئـــوال احمقـــانه اي پرســـيده
!!!....آخ . . . از اين عصــــر ارتباطات
که تـــــا شنيدن صدايت چند ثانيــــه راه است و
تا داشتــــنت
...
کـــــاش تنــــها راهت از من دور بود
!من فقط حسي دارم که نمي دانم چيست
دلم سخت تنگ تــــوست
و " بعدا " تنگ تر هم خواهد شد
مي دانم
...!آسمـان هـم کـه بـاشي
بـغلت خـواهــم کـرد

فـکر گـستـردگـي واژه نبـاش
هـمه در گـوشه ي تـنـهايـي مـن جـا دارنـد

پـُر از عـاشـقـانـه اي تـو
ديـگر از خـدا چـه بـخواهــم ؟؟؟
اين روزها پوستم کمي نازکتر شده
.
اين روزها طاقتم کمي بي حوصله تر شده
.
اين روزها انتظارم کمي بي صبرتر شده
اين روزها شبهايم کمي بي ماه تر شده
.
اين روزها دست هايم کمي خالي تر شده
.
اين روزها وجودم پر از تَرک شده
....
تلنگر نزن ، مي شکندرد دارد
!
وقتـــي مـي رود
...
و همــه مــي گــويند : دوستتــــــ نداشتـــــ
...
و تـــو نمــي تـــوانـي بــه همــه ثـــابتــــ کنـــي
کــه هـــر شبـــــــ
بــا عـــاشقـــانه هــايـش خـــوابتـــــ مــي کــرد
!!هميشه يادمون باشه
از اومدن يکي توي زندگيمون
....
ذوق مرگ نشيم
.....
تا وقتي که تنهامون گذاشت و رفـــت
دق مـرگ نـشيم
...!تو نيستي
و مـن خوب مي دانم
ايـن دلِ گرفتـه هر چقدر هم ببارَد
نـه خزان تنهايي ام مي شود بهــار
و نـه کويـر سينـه ام
لالـه زار
و نـه ياس واژه هاي ذهنم ياسِ سپيد
!
امـا بُغض مي شوم
تا ببارَم
شايد بـه کُنج آسمان دلم
پيدا شَوي
رنگيـن کــَمـان
!مرا ديد
و
نشناخت
اين بود دردامروز دوباره عاشق شدم
تکيه دادم به شانه هاي مردانه ات
موهايم را نوازش مي کردي
...
مرا که مي شناسي
رويا زياد مي بافم
راستـــــي
دلم براي عطر تنت تنگ شده بود
پيراهنت را جا گذاشتي
براي بردن آن هم نمي آيي؟آهنگ ِ گــوشخــراشـي ست بـــــاران
!
بــر چـــتري که روسري اَم مي شَــوَد
بـــي تــــو
!!!فــرفــي نــدارد چــه کـَـسـي چـه مي گــويــد
!!
تـــو
همــانــي کـه همــيـشـه دوســتـش داشـتـم
...
همــانــي کـه تــا غــصـّه ام ميــگيــرد
ســر و کــلّــه اش پــيــدا ميـــشود
و تــا مــرا نـخـنـدانـد دســت بـردار نميـــشود
!
هـمـانـي کـه همــيــشه
مــثـــل "ميـــلاد" و هـديــه و بـوسـه
پـــُـر است از شـور و شـادي و زندگي
...
تــو هـنوز هـم هــمــانــي
.رنـگــِ تـازِگي ميــگيـــرد
آنــجا کــه تــو
فقـــط يـکـــ بار
پــا به آن ميــگـُذاري
...
حــالا تــو هي بگــو
ايـــن دل... کـُـهنـــه به نظـــر ميـرسَـد
!!!به سلامتيه تنهايي و به سلامتيه همه ي اونايي که
 
فهميدن هيشکي تو اين دنيا لياقت دوست داشتنو نداره
. . .خودم را مي نويسم
يک خانه مملو از هيچ
با سه صندلي يکي‌ براي خودم،
يکي‌ براي کسي‌ که رفت
!
و يکي‌ هم براي کسي‌که يکروز مي‌‌آيد
!!آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد
کـــه تمام راه هــاي منتهي بـــه دل خــراب شـده است
چنديست تــابـــلو زده ام
کارگران مشغول کارنـــد آهسته بــرانيد
نـــه بـــراي دل شکسته ام
بــــــراي شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداريـــدشــــــبـــــــ هــــــــايـــــم
بـــــــروز شــــــــــده انــــد
!!
دردهـــــــايــــــــم آنـــــلايــن
به مــــــغزم کليــــک کـــه مي کنـــم
!
يـــا بــــالا نمــي آيـــــد
!
يـــا بــــــالا مــــــــي آوردزير باران اگر دختري را سوار کرديد جاي شماره به او امنيت بدهيد

او را به مقصد مورد نظرش برسانيد نه به مقصد مورد نظرتان
!
در تاکسي خودتان را به در بچسبانيد نه به او
!
بگذاريد وقتي زن ايراني مرد ايراني را در کوچه خلوت ميبيند
احساس امنيت کند نه احساس ترسبرچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 6 اسفند1391ساعت 10:43  توسط مصطفی  | 


به آدماي توي فيلما که...
آخرش خوشبخت مي شن حسوديم مي شه
...
خدايـــا
...
نمي خواي يه ذره بزني بره جلو..؟اگـــه ميخـــواي يکيــو از دســـت بـــدي
 
فقـــط کـــافيــــه دوستـــش داشتــــه بـــاشــــي
 
همـــين کــــافــيــــه
...آدمهاي کنارم مثل جمعه ميمانند
...
معلوم نميکند
...
"فــــــرد" هستند يا " زوج " ...
پر از ابهامند
.....يعني ميشود روزي برسد
.....
که بيايي
.....
مرا در آغوش بگيري
....
بخواهم گله کنم
....
بگويي هيس
.....
بگويي همه کابوس ها تموم شد
.....
ميخواهم امشب تا صبح ديووانه ات کنمشــانــه ات کــــو؟
 
دنــيـايــم بــاز بـهـم ريــخـتـه
....خواب آلود
..
لوس
..
بي خيال
..
بي قرار..شاد
..
هرچه ميخواهي باش .فقط در آغـــــــــــــــــــوشم باش
ولي دلبرانه ...ولي عاشقانهاز هــم مي چـرخـَنــد
..
لحـظــه هــاي لـوكس ِ مـَن بـر مـَـدار خـوشبـَخـتـي
.مـن عاشق هَوس هاي عاشقانـه اَم
...
مَـن عاشق گـُناه دوست داشتـنَم
دَستهايَت را بـه مـن بده
بـه جَهنَم كـه مَرا بـه جَهنَم مـــي بَرند بـه خاطر عِشقبازي با خيالِ تو
تو خودِ "بـهشتــي
"بـه مَـن حَق بده
کـه ميل بـه خوردَن نـَداشتــه باشَم
اين بـُغض ها کـه
تو بـه خوردِ‌ مَـن مـي دَهـي
سير سيرَم مـي کـُنَد
!مُهم نيست دوستم داري يا نَـه
...!
مُهم ايـن استـــ کِـه؛
مـَـن هَــستـــَم ؛
عـِشق هـَست
وَ هَواي اِحساسَــم
هَنــوز آبي ست
. . .!پَرگار هاي خوبــي شُديم
خوب هَمديگَر را دور مــي زَنيم
!قول داده اَم
...
گاهـــي
هَر اَز گاهـــي
فانـــوس يادَت را
ميان ايـن کوچه ها بـي چراغ و بـي چلچلـه، روشَـن کنَم
خيالـت راحـَــت! مَـن هَمان منـــَــم؛
 
هَنوز هَم دَر اين شَبهاي بـي خواب و بـي خاطـــِره
ميان اين کوچـه هاي تاريک پَرسـه ميزَنـَم
اَما بـه هيچ سِتاره‌ي ديگـَري سَلام نَخواهــَـم کَرد
...
خيالَت راحَت
!برگــرد عشق قديمي و ديرين من؛
برگرد و بگو دوستـت دارم
تا با پشــــت دست چنان بــــر دهانت بکوبم
تا آرزوي داشتن يـک دندان را به گــــــــــور بـبـــري
چه برسد به من و يک عشق حقيقي
!!آنقدر مرا از رفتنت نترسان
.... 
قرار نيست هميشه بمانيم
! 
روزي همه رفتني اند
.... 
ماندن به پاي کسي معرفت ميخواد نه بهانه
... !!


سرنوشت من بي تو
جمله بي فاعلي ست
که فعلش تعطيل استــــــــــــــــ
. . . !چـتـرتــــ را بگــــير
. . .
چشــــــــــم هاي من
. . .
بزرگ شده ي بارانند
. .يک نفر ،
هميشه يک نفر نيست ؛
يک نفر گاهي همه است
...
شايد حالا بتواني بفهمي
وقتي غروب يک روز تعطيل
دلم براي تو تنگ مي شود
چه دلتنگي عظيمي را
به دوش ميکشم
...!!!
قهوه يا کاکائو ؟
فرقي نمي کند
!
تو کافئين خالصي
...
حتي خيالت ،
خواب را از سرم مي پراند
!!!نذر کرده ام
صد دور تسبيح
اهدنا صراط المستقيم بخوانم ؛
شايد
 
مرا که ميبيني ،
ديگر مسيرت را کج نکني
!!!چــه زيبــاست وقتـي ميفهمـي
کسـي زيــر ايـن گنبد کبــود
انتظــارت را ميـکشد ؛
چــه شيــرين است
طعــم چنـد کلمــه کــه ميگــويد
:
کجــايــي ...؟
 لعنت به تُـو که جنس ات خــــــراب است
...
چرکيـن تر مي شود
...
هر بار صابون ات به دلم مي خورد
..يكي بـــود ، يكي
. .
مـــن ميروم قصّـــه بايد آغــــاز شود
. . . !دهانم پر از حرف است
اما
. . .
با دهان پر که نمي شود حرف زد
. . .دوست مي دارمـش ... امـّـا
... 
مي تـرسم بـگويــم و بگـويـد : " مرسـي
!! "
يــا بگويـد بـه اين دلـيـل و آن دلـيـل دوسـتـم نـدارد
...
يــا چـه مي دانـم
...
مثـل خيـليـهـا بگـويـد ليـاقـتـم بـيـشـتـر از اين حرفـهاسـت
...
مي تـرسـم از اينــکـه
هـرچـيـزي بـگويـد جُـز
:
" مــَــن هـم دوسـتت دارم ... "

 

...

 

این شعر هم تقدیم به همه دوستان عزیز:


رفتي با اوني که واسه داشتنِت سختي نديد

کي مثل من روي دوشِش غُصه ي تورو کشيد

 از تهِ دلم ميگم بي معرفت خيلي بَدي

حرفايي که آرزوم بود بِشنوم به اون زدي

حالا من موندم چه جوري از خِجالتت دَرآم

خنده اي که واسه اون کردي تو کي کردي برام

واسه من فرصت نداشتي چرا دائم پيششي

چرا پس دستاتو از دستاي اون نميکشي
 

چرا پس اونو يه لحظه از خاطرت نميبري

اين حَسودي نيست به قرآن

خيلي از اون سرتري

. . . يعني يادشه اون روزا
 

يا بيا به عشق اون روزا بازم بِمون پيشم

يا بزار اونم بره من دارم عُقدِه اي ميشم

انقدَر سَرِت به زير بود واسم دست تِکون ندادي

انقدر بزرگي کردي که ديدم واسم زيادي

قايق قديمي بودم دِلتو دادي به کشتي

از کنار قايق من با گُذشت بودي گذشتي


انقدر حرفامو خوردم دلم از دستت پُره
 

ميرمو عاشق ميشم شايد بهت بربخوره

بي تو اين دل چقدر غَريبه
 

هنوزم تنهاترينه

آره تو راست ميگي قِسمت همين بود

قسمت من از اَولم رَنگِ چشمايِ تو بود
 

اُنقدر حرفامو خوردم دلم از دستت پُره
 

 ميرمو عاشق ميشم شايد بهت بربخوره

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  شنبه 28 بهمن1391ساعت 19:24  توسط مصطفی  | 


خَستــــه ام....!
امــــا تَحمـُـــل مـي کُنــم
...

خُــــدايـــا روزِگـــارت با من و احساسم بـَــد تـــا کـــرد...!


وقتي عبارت ” خدا را به ياد داشته باش ” را مي خوانم
در ذهنم و در قلبم گزينه ” هميشه ” را برايش تيک مي کنم
. . .چقدر خوشحـال بـود شيطــان
وقتي سيب را چيدم
گمان ميكرد فريب داده است مـرا
نمي دانست تـو پرسيده بـودي
مـرا بيشتر دوست داري يـا مـاندن در بهشت را ؟عادت دارم
هَـــر روز
جـــــايِ انگشــــــتانم را از روي شيشــــه يِ مانيتور پاک کنم
آخــــر
نوازش کردن عکـــــس هايَت
عادَت مَن است
...تو اين دنيا آدماي زيادي
با هم رو تختاي 2 نفره ميخوابن
 
اما قشنگ اينه که
 
خيليا رو تختا ، دور از هم به ياد هم بيدارن
.دل کنـدن از تــو
بـــا همـــه عشقي که بهــت داشـتـم
مــن رو بـه يـــه جـايــي رســوند
کــه حالا تــو چـشـمــاش زل بـــزنـــم
 
بـگــم : عــاشــقــمــي ؟
خـــب بــــه درکـــــــ
...!نسلي هستيم که از پشت ِ قابهاي ِ شيشه اي مانيتور يکـديگـر را در آغوش کشيديم
!!!ديـگر بغـضم
در چشمانـم گـير مـي کـند ،
نگـاهم در صدايـم ،
اشک در گلويم ،
مـن که گفته بودم
آدم نمي شوم
...کمي مهربانتر باش لطفا
!
براي شانه ام سنگين است
اين سرسنگيني هـــا
. . .جــَريـان چـيســت؟
!
هيـچگـاه پيـدا نميــشود
جـَسـَد آنـان که ادعـا ميکـُنـند،
بـَرايــِمـان ميـمــيرَند
...!زبانــم لـال چشـمـم کـــور
اگـــر غيـــر از بــــو ي تــــو
 
شنـــيده باشـــم
يــــاد تنــت کــه مـي افــتم
 
رشتــه ي افکـــارم پنــبه مـي شـود
!اينطور نميشود
بايد يک غريق نجات هميشه همراهم باشد
غــرق در فـکرت شدن اصلا دست خودم نيست
.....چـنـد وقـتـيـسـت بـه جـاي يـک جـرعـه آب ِ خـوش
,
"بـغـض" از گـلـويـمـان پـايـيـن مـي رود,
ايـهـالـنّـاس
...
دل را لـگـد نـکـنـيـد
!
آبـَش را گـل نـکـنـيـد
!ميخواهم
از دلتنگيهام
براين بنويسم
اما
اين کاغذ را هم
سفيد ميگذارم
حرفهايم براي تو
در کاغذ نميگنجد
...چقدر دوست داشتم يک نفر از من مي پرسيد
 
چرا نگاه هايت انقدر غمگين است ؟
چرا لبخندهايت انقدر بي رنگ است ؟
اما افسوس ... هيچ کس نبود هميشه من بودم و من و تنهايي پر از خاطره
.
اري با تو هستم .. با تويي که از کنارم گذشتي
... 
و حتي يک بار هم نپرسيدي چرا چشم هايت هميشه باراني است
!!!به وسعت نديدن نگاهت
خسته ام
چگونه بشکنم ثانيه ها سنگين
دوريت را
...من " سلام " مي گويم
...
و " لبخند " مي زنم
...
و قسم مي خورم
...
و مي دانم
...
" عشق " همين است ...
به همين سادگي
...مدام گفتي خيالت تخت من وفادارم
...! 
و من چه ساده لوحانه خيالم را تختي کردم
 
براي عشق بازي تو با ديگري
!!!!!غمگـيـــن تــريـن جــاي خــاطــره اونجــاييـه کــه کــم کــم
احســاس ميکنــي چهـــرش هم داره از يــــــادت ميـــرِهبا من چيزي بگو
کلامي آنقدر کوتاه که
همسايه نشنود
با من چيزي بگو
ساده ترين حرف انساني
آوازي که يک حنجره به
ياد آورد
با من بگو
بگو که دوستم داريدر جـَـــواب اَشک هـــاي گـــَرمَم،
که روي گونه هايَم سُرسُره بــازي مــي کَـــردَنــد
...
بـِين آن همه آدم،
در آخــــرين ديـــدار ِ رسمـــي مان
....
نبايــــد مــي گفـــتـــي
:
"دُنــــياي شُمـــا چــِقــَدر قـــَشَنگــــ اَستـــ"
دل اَست ديـگـر
مـــــي شکـــــنــــد
....

 

خـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــدايا...
صورت حساب لطفا...
باقيشم مال خودت...
منو خلاص کن
سير شدم از زندگي. . .

 


اگه خدا اهل پُز دادن بود . . .
الان زير چشمامون نوشته بود چند مگاپيکسله !!!!

 

نجار ها هم کورند
هنوز هم تخت دو نفره ميسازند نميبينند
همه تنهاييم حتي آنهايي که دو نفره ميخوابند...

 


گاهي وقتا
يه چيز
يه نفر
يا يه حرف
مي تونه اين غبار غم لعنتي رو
از رو دلت برداره . . .
و اين يه نشونه ي خيلي خوبه

 


کوچه ها را
بلد شـــده ام
و رنگـــ چراغ هاي راهنـــما را
ديگـــر در راه مدرسه گـــم نمي شوم !
اما
ميـــان آدم ها
گـــم ميـــشوم
آدم ها را بلـــد نيستـــم !

 

تازه حکمت بازي هاي کودکانه را ميفهمم
زووووووو
تمرين اين روزهاي نفس گير بود !

 

عشق ِ ما همانند ِروز هاي هفته است!!!
تو شـنـبـه و من جـمـعـه.....!
نميدانم چرا جـمـعـه اينقدر به شـنـبـه نزديک است اما شـنـبـه از جـمـعـه دور است؟!؟!؟!؟

 

دلِ سبــــــزم را گــــــــره زد ..
و رفتــــ تا بــــــه آرزوهـــايش برســــد ...

 

شمعي روشن کردم
حوالي ِ هميــــن روزها،
که زودتـــــر بيايــــي،
ميگـــــويند؛
دعـــــايٍ ديوانــــگان هم،
مستــــجاب ميشود...

 

کاش من ديگري ميشدم
مينشستم مقابل خودم , سراپا گوش ميشدم
تا بفهمم حرف حسابم چيست ؟

 

هــيــچ قَــطـار ي اَز ايـن اُتـاق نِــمـي گُــذَرَد
مَـن ايـنـجـا نِــشـَـسـتِـه اَم
وَ بـا هَــمـين سـيگــار قَــطـار مي آفَــريـنَـم !
نِـمـِِي شِــنَــوي .. ؟؟
سَــرَم دارَد ســــوت مــي کِــشـَــد !!

 

تنهايي ام را کســي شريک نيست
مطمــــئن باش
دستِ احتــــياج به سمت ِتــــو که هيـــچ
به سمت ِ خودم هم دراز نخواهم کرد
شايـــد کــه تنهايي هايم
از تنهايي دق کنــــد..

 

بي قـــــرار هيچ قـــراري قـــراري نبــوده ام...
مگـــر قـراري که بــــا تـــــو داشـــتم...
و تــــو هرگــــز نيامـــــدي...

 

وقتي که گريه م ميگيره ، دلم ميگه مبارکه
قدر اشکات رو بدون \"
هنوز چشمات بي کلکه\" \"

 

مي گويد:کلمات گــــاهي معنايي خود را از دست مي دهند ...
اين روزها \"دوستت دارم\" ها ديگر قلب کســي را به تپش وا نميدارد !
و گونه کسي را سرخ نميکند !
ومن درجوابش
مي گويــم :مشکل از دوست داشتن نيست مشکل از تکـــــــرار است !

 

اگه عشقت باهات راه نيومد
يقين داشته باش
بايکي ديگه داره مثه اسب ميتازه....

 

يه بيماريـــه مادر زاديــــه لاعلاج دارم:
\"هر كي رو ميبينم فكر ميكنم آدمه\"...!!

 

از ايـن ميعـادگــاه تکــراري خستـــه ام!
بيـا اينبـار جـاي ديگـــري قـرار بگـذاريم
بــــراي بــــــاهــم بـــــــودن
جـــايي جــز خيـــــــــــــــــالم...!!

 

از دور پيدا بود!
راز چـــمــدان نبسته و کفش هاي نپوشيده،
اين خاطــــره ها رفتني نيست!
زيرِ اين سقفـــــــ بمــــان...

 

همه بدهي هايم را هم 
که صاف کنم
به دلم مديون ميمانم
براي تمام
 
\"دلم ميخواست\" هاي
بي جواب مانده ام

 

گـفـت : بـگـو ضـمـايـر را
گـفـتـم : مــَن مـَن مـَن مــَن مَــن مــَن
گـفـت:فــقـط مــن ؟
گـفـتـم: بـقـيـه رفـتـه انـــد . . .

 

قرص هاي خواب
ليوان ليوان آب
آرزوي اينکه شايد تا ابد
خوابت را ببينم .......!!!

 

مـــــــــــــرد است ديگر...
گاهي تند ميشود گاهي عاشقانه ميگويد..
مـــــــــــــرد است ديگر..
غرورش آسمان و دلش درياست...
تو چه ميداني ازبغض گلو گير کرده يک مـــــــــــــرد..
تو چه ميداني که چشمانت دنياي او شده..
تو چه ميداني از هق هق شبانه او که فقط خودش خبردارد و بالشش؟...
مـــــــــــــرد را فقط مـــــــــــــرد ميفهمد و مـــــــــــــرد

 

دست از شعرهاي من بردار
نمي بيني شعرهام
دست به دست مي چرخد
بين اينهمه
دستهاي نامحرم ؟!

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 24 بهمن1391ساعت 18:6  توسط مصطفی  | 

به بعضیا باید گفت :
یه خورده اصالت و کمالاتتو جمع کن ما هم بشینیم ، جا نیست !
.
.
روانشناسه دیشب گفت جوری زندگی کنید که انگار روز آخر عمرتونه ، امروز به حرفش گوش کردم و کل کلاسارو پیچوندم !
.
.
فندک چیست ؟
وسیله ای است برای روشن کردن سیگار که معمولا خراب نمیشود بلکه توسط دوستی از دوست دیگر دودره میشود …
.
.
اگه به جای نیمه ی گمشدم دنباله یه موجود منقرض شده می گشتم تا الان حتما پیدا کرده بودم !
.
.
.
پفک بسته ای هزار تومن ، تازه نصفشم خالیه !
یه زمانی رو زمین پفک می دیدیم جفت پا می رفتیم روش که له بشه و کیف کنیم ، الان باید دو دستی از رو زمین برداریمش ، پوفش کنیم ، بوسش کنیم ، بذاریم دهنمون !
.
.
من آن گلبرگ مغرورم …
کدوم ؟ قرمزه ؟ نه ، نه ، بغلیش !
واااااااااااااى ، خیلى خوب افتادى !
.
.
من هیچوقت بحث نمیکنم ؛ من فقط توضیح میدم که حق با منه !
.
.
وضعیت جوری شده که باید به خاطر وجود بعضی خوانندگان از تمام افراد شنوای روی زمین عذرخواهی کرد …
.
.
بابای من هروقت پول برق زیاد میاد میندازه گردن لامپ مودم من …
.
.
من همیشه زیرلفظی و زیرمیزی رو قاطی میکنم !
میترسم سر سفره عقد اشتباه یه پولی مچاله کنم یواشکی بدم به عروس بگم این کار مارو زودتر را بنداز !
.
.
درس که دارم میخونم همزمان دلم میخواد کلی کار دیگه انجام بدم ، اصلا انگیزم ده برابر میشه ؛ دلم میخواد هرکاری بکنم فقط درسه رو نخونم !
.
.
دلی که واسه همه بلرزه دل نیست که ، ژله س …
.
.
ریاضی خیلی درس شیرینیه ولی متاسفانه من دیابت دارم و دکتر گفته سمت شیرینی نرم اصلننننننننننننن …
.
.
یه سری از این آدما باس شعور و تربیت رو از وسایل الکترونیکی یاد بگیرن !
الان موبایل و سینمای خانگی هم روشن میشن سلام میکنن ، تاره نوکیا دستم میده !!!
.
.
تو این زمونه دو نفر همیشه تنهان :
دختری که آرایش بلد نیست و پسری که دروغ گفتن بلد نیست !
.
.
شما هم شب که میخواین بخوابین گوشیتونو میذارین کنار بالش منتظر اون نور سفیده میشین که میفته رو سقف ؟
.
.
ﻣﻦ ﺍﮔﻪ میتونستم ﯾﻪ ﻣﯿﻮﻩ اختراع میکردم ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻧﺎﺭﻧﮕﯽ ﮐﻨﺪﻩ میشد ﻭ ﺗﻮﺵ ﻫﻢ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺎﺭ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ !
.
.
گاهی نمیتونم تشخیص بدم که من واقعا الان گشنمه یا فقط حوصلم سر رفته !
.
.
درسته پراید کولرش خوب نیست ولی وُژدانن بخاریش خوب خنک می کنه !
.
.
به بعضی ها هم باید با متانت خاصی گفت :
لطفا یه دهن برامون خفه شو …
.
.
یه مرضی هست که آدم پاهاشو میچسبونه به بخاری یا شوفاژ تا بسوزه بعد یهو بکشه کنار تا خوب بشه بعد دوباره بچسبونه !
.
.
من یه اخلاق خیلی خوبی دارم و اونم اینه که هیچوقت نظرمو به کسی تحمیل نمیکنم ولی کسی که نظرش با من متفاوته خره …
تموم شد و رفت !
.
.
لوازم شخصی چیست ؟
وسایلی که متعلق به یک شخص می باشد و تمام اعضای خانواده و فامیل وظیفه دارند از آن وسایل استفاده کنند ، در غیره این صورت شخصی محسوب نمیشود !
.
.
اعتراف میکنم یه بار که خونمون مهمون اومده بود (منم بچه بودم) رفتم آشپزخونه به مامانم گفتم میوه میخوام ؛ مامانم گفت : بزار مهمونا برن بعد …
من اومدم به مهمونا گفتم کی میرید تا مامانم بهم میوه بده ؟
بعد مامانم گفت : صبر کن مهمونا برن نشونت میدم ؛ منم دوباره رفتم گفتم : تورو خدا نرید بعد از رفتن شما مامانم میخواد منو بزنه !
.
.
ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺘﻢ ﭘﺎﺭﻛﯿﻨﮓ ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ ﺭﻭ ﻭﺭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻻﺯﻣﺶ ﺩﺍﺭﻡ ، تو ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﯿﻨﯽ ﺭﻭ ﻭﺭﺩﺍﺭ ؛ ﻣﯿﮕﻢ ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﻛﺎﺭﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻓﺮﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺗﺎ ﻣﻦ بنز ﺭﻭ ﺑﺪﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﻩ ﭘﻮﺭشه رو ﺍﺯ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﯿﺎﺭﻩ ، ﮔﻔﺖ ﻛﻼﻓﻢ ﻛﺮﺩﯼ ﺍﺻﻦ ﺍﻭﻥ ﻛﺎﺩﯾﻼﻛﺮﻭ ﻣﯽ ﺑﺮﻡ …
ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺁﺋﻮﺩﯼ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺑﺮﻭ …
ﺍﻻﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﻦ نویسنده خیلی مایه دار بوده یا بگم باز ادامه بده ؟؟؟
.
.
.
ارسطو را گفتند : ” ادب از که آموختی !؟ ”
.
.
.
ارسطو قدری نگریست و گفت : نـــه! نـامـوســاً کجای قیافه ی من به لقمان می خوره اسکول !؟
هاااااان ؟؟!!
.
.
.
به دوستم میگم:ولنتاین چی بخرم؟ میگه: میخوای خیلی غافلگیرش کنی؟ میگم: آره! میگه: شماره پاشو ازش بگیر،بعدش براش روسری بخر ..!
.
.
.
اگه پشه میتونست با مگس جفت گیری کنه همه ی ما بدبخت میشدیم! بچشون دهن همه ی مارو سرویس میکرد!
فکر کن یه پشه که هیکلش مثل مگسه ، سرعتشم مثل مگسه:|
خودایا توبه،به ما رحم کردی توو آفریدن پشه
.
.
.
دوستم تعریف میکرد می گفت : با خواهرزادش رفته ختم،آخرش اومده تسلیت بگه،بجای غم آخرتون باشه،برگشته گفته: دفه آخرتون باشه:|
دوستم :|
روح آن مرحوم :|
جمعی از عزاداران =))))
.
.
.
دوستم میگفت :
با دوس دخترم داشتیم از خیابون رد میشدیم ، عینک دودی زده بود. گشت اومد گفت خانوم چه نسبتی با شما دارن؟ منم گفتم : خانوم کور هستن دارم از خیابون رد می کنم.
خخخخخخخخخخ ))))))))
.
.
.

در پاک بودن فوتبال‌ ما همین بس که:

یکی به یکی میگه کیسه کش ! اونم به اون یکی میگه لنگی !

که هردو مظهر پاکی و نظافت هستن !

.

.

.

ما با بچه ها قرار گذاشته بودیم چهارشنبه سوری امسال پراید بابامو آتیش بزنیم از روش بپریم
اما الان که به اون موضوع فکر میکنم میبینم ماچقدر….


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس و جملات خنده دار
+ نوشته شده در  شنبه 21 بهمن1391ساعت 17:22  توسط مصطفی  | 


هر ادمی باید یه مخاطب خاص داشته

باشه که شبا قبل خواب ازش بپرسه : تو مال منی ؟

اونم بگه : ینی شُتر بیشتر از تو میفهمه !

خو معلومه که مال توام خره ! حالا بگی بکپ !

.

.

.

آیا میدانید این زوج‌های عاشقی که روی ریل قطار و به سمت غروب خورشید قدم می‌زنند

یا تا حالا قطار سوار نشده اند یا اگه سوار شده اند دستشویی نرفته اند

یا اگه دستشویی رفته اند به سیستم دفع فاضلاب قطار دقت نکرده اند؟

.

.

.

جناب سعدی فرموده بودند :

بر احوال آن مرد باید گریست /که دخلش بود نوزده ، خرج بیست !

که اگه الان بود باید میگفت :

بود حال و احوال آن مرد زار /  که دخلش ریال است ، خرجش دلار !

.

.

.

بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی

و نمک بپاشی تا یادت نره که سراغ بعضی آدما نباید رفت ، ” نباید ” !

.

.

.

گزارشگر تلویزیون:

نظر شما در مورد این که سریال فلان

سریال خوب و آموزنده ای است و دست من و همکارانم در صدا و سیما درد نکنه چیه!؟

.

.

.

قابل توجه خانوما !

وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمیتواند جلوی او را بگیرد

تنها چیزی که او را از داشتن شما باز میدارد یک زن جدید است

دشمنی از جنس خودتان !

.

.

.

داشتم تو خیابون با آرامش راه میرفتم

یهو یادم اومد اعصاب ندارم  

.

.

.

حیف نون می ره مرغ مینا می خره، بعد که می فهمه نره، “سینا” صداش می کنه!

.

.

.

غضنفر میره مهمونی سر سفره یکی از بچه هاش میگه بابا یه لیوان آب میدی ؟

غضنفر داد میزنه میگه آب تو خونه داریم ، مرغ بخور بدبخت !

.

.

.

آیا با یکی از بهترین مزیت های پرایدآشنایی دارین !؟

این که بعد از تصادف زجر نمیکشی،درجا میری اون دنیا!

.

.

.

دانشمندان هنوز نتونستن بفهمن

که چرا ایرانیان وقتی یکی از جای دور بهشون زنگ میزنه با داد حرف میزنن !

.

.

.

میدونید سگ ها چرا ازدواج نمیکنن؟؟

چون همینجوریشم یه زندگی سگی دارن…!!!

.

.

.

اس ام اس حیف نون به  همسرش

ترجیح می دهم بمیرم و با تو نباشم، تا این که با تو باشم و در فکر مردن باشم!

.

.

.

مرد: راهی برای بیشتر زندگی کردن هست؟

دکترازدواج کن..

مرد: کمکی هم میکنه؟

دکتر: نه ، ولی فکر زندگی بیشتر دیگه به ذهنت نمیاد!

.

.

.

اطلاعیه جدید راهنمایی رانندگی :

پیرو مشکل آلودگی هوا

امروز تنها خودروهایی که سه رقم سمت راست پلاک آنها بر ۱۷ بخش‌ پذیر است اجازه‌ی تردد دارند !

.

.

.

به بعضیا باید گفت:
شما سیرابی گاوم نیستی چه برسه به جیگر ما !!!
.

.

.

علاقتو جایی باس خرج کنی که یه شعوری پشتش باشه !

.

.

.

به بعضیا باید گفت دم از مردونگى نزن
سنگینه ، سُرفت مى گیره !

.

.

.

مــن از شرکت گوشی های جی ال ایکس خواهش میکنم

قابلیت اینکه گوشی از کیف راحت بیاد بیرون رو هم به گوشی هاشون اضافه کنن ...

.

.

.


بعضیا باید انقدر بمـونن تـو “کفت” کـه خوب تـمـیـز شن  

.

.

.

پسرخالم معدلش شده ۱۹٫۴۲ سه روزه رفته تو اتاق درو رو خودش بسته  

من همسن این بودم ۱۲ میشدم تا خونه با کیف رو پایی میزدم

.

.

.

این دختره تو آکادمی گوگوش وقتی گوگوش دید گریه کرد پرید بغلش

.
.
.

اگه منو ببینه میخواد چی کار کنه  

.

.

.

ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻢ ولی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺭﻗﻪ ﺭﻭ
ﺧﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﻡ|: !
ﻓﺮﺩﺍ ﻳﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﺍﺭﻡ ، ﻭﺿﻊ ﺑﺪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﮑﺮﻣﻮ ﺑﺪ ﺟﻮﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺮﺩﻩ!

.

.

.

لامصـــب با این نرخ سکه
دیگه دختر مذهبی هم نمیشه گرفت !!۱۴ تا سکه هم حساب میکنی خیلی زیاده !
باید یکی و پیدا کنیم به ۵ تن راضی باشه

.

.

.

روایت داریم تو بهشت قبض تلفن به جای اینکه بیاد، میره!

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس و جملات خنده دار
+ نوشته شده در  یکشنبه 15 بهمن1391ساعت 17:48  توسط مصطفی  | 

دوستان عزیزی که میان توی وبلاگ نظر میدن و میگن به من هم سر بزن

وقتی آدرس وبلاگشون رو نمیزارن من چه جوری بهشون سر بزنم؟؟ 

 

آدرس خونشون رو حداقل بزارن با گل و شیرینی خدمت برسیم

 

تصمیم گرفتم یه کم شاد هم بنویسم از این به بعد...


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق
+ نوشته شده در  یکشنبه 15 بهمن1391ساعت 10:22  توسط مصطفی  | خــــــــدايا
!!!
يا خيــلي برگردون عقب يا بــزن بره جــلو
! 
اينــجاي زنــدگي دلم خيــــــلي گرفتهديـــگه به هر چيز دنيا كه دست مي زنم
خدا تَق مي كوبه رو دستم ميگه دست نزن... حق تو نيست
.
سهمت تموم شده از دنيا
...عشق يعـــني ؛
هر وقــت يــادش ميفتـي ،
بي اختيـار بـا يــه لبخـند خـودتو تـابــلو کنــي
...!!!حالـمون ديگه پرسيدن نداره
...
چون ما دچار خود سانسوري شديم ؛
و مجــبوريم بگيم که : خوبيــم
!
ميفــــهمي مجــــبوريممممممم
خيــلي هم خوبيم
...
اما .... تــــــو عاقل باش و باور نکن
... !!!توي چشم بعضيها نگاه ميکني ميتوني خيلي چيزها بخوني
انگار زير نويس فارسي داره
!!ذهنــم فلـــج ميشود
...
وقتــي ميخـوانمــت
و
تـــو
نميگويي " جانـــم ؟
! " ... !!!حالـا کـه رفـتـه اي
مـرد شـده ام
!
بـسـتـه بـسـتـه سـيـگـار مـي کـشـم
تـا تـو را دود کـنـم
در خـيـال ِ خـسـتـه ام
!آنقدر تنــــها شدم که اگه يه پـَشـه بياد تو اتاقــم عمرا بزارم بــره بيرونخـسـتـه‌تـر از آنـم
کـه لـيـوانـي چـاي
آرامـَم کـنـد
آغـوش ِ گـرم ِ تـو را مـي‌خـواهـم
در جـنـگـلـي نـاشـنـاس
وقـتـي کـه آسـمـان
از لا‌بـه‌لاي شـاخـه‌هـا
سـرک مـي‌کـشـد
. .سالهـــاست ؛
که به ديدنت مي آيم
اما هر بار
گوشهايم را مي گيرم
مي پيچانم
و مي گويم
بارِ آخَرت باشــــــدوقتي سکــوتت از رضايت نيست
لطــفا بگــو
...مــــن تا هميشه مــــي توانم
تو را از ميـــان تمام مردم دنيـــا تشخيص دهم
!
به شرط آنکه چشــمانت را نبنـــدي
!پاهايم درد مي کند
...
کمي آهسته تر برو
...
فداي دلهاي شکسته
...
مسافر
...گاهي وقت ها
...
فــقط گاهي وقت ها
...
دوست دارم کسي دستانم را در دستش بگيرد
...
زل بزند به چشمانم و بگويد :" حق با توست
!"عروسک ها هم براي خود سرنوشتي دارند
..
يکي عروسک کنار بالش مي شود روي تخت
!
يکي عروسک لب طاقچه
..
يکي هم مثل من از بخت بد ،
عروسک خيمه شب بازي
..!دستـــــم را بگيـــر
تـــو را
يـــــــاد بگيرم
...نه شب چَره مي خواهم
نه گپ و ناردانه
فقط، يلــداترين بوسه از لب هايت
!گنجـشکـَک کوچــکِ کوچه هم با رفتنت کوچ کرد
...ساکت
!
هيــچي نگــو
فقط من مي خوام حرف بــزنم
بدون تــرس از نشنــيدنت
بدون هيــچ گريه اي
بذار بــاور کنم
 
اگه يه روز سکــوت کردي واقعا حرفي براي گفــتن نداشتيآرامــــش يعنـــي ؛
هر وقت قهر کردي ،
مطمئن باشي بجز تو ، هيچکس جاتو نميگيرهشکستن يک دل مگر چقــدر قدرت ميــخواد؟
که فکر کــردي اوني که قويــتره تويي!؟خيلي سخته از غــَم به خواب پـَنـاه ببري
و از کابــــوس به اشــک
.....!ميـگويند شــاد بنويس
!
و من ياد مــردي مي افتــم که گوشه ي خيابان آهنــگ شاد ميزد
......
اما با چشــمان خيس
....نام تــو را که مي آورم
دوباره ابر دلـَم ميبارَد
.
نــــــــه
اين بار دلتنگت نيست
!
دل کوچَـکم با تــو غَريبگي ميکُـنديک سلــول انفرادي
!!!
دردم از شکنــجه نيست
...
يــادش مرا
ديــوانه کردهبه سلامتيه نسل من که خسته شد از بس دزدکي بوسيد
...
دزدکي حرف زد
...
دزدکي در آغوش گرفت
...
دزدکي عشق بازي کرد
...
دزدکي دوست داشت
...
خسته شد
....
خسته
. . .لعنــت به همه ضرب المثل هاي جهان
هروقت لازمشان داري،
برعکس از آب درمي آينـــد
...
مثلا همين حــالا
که من تــو را مي خواهــم
و طبق معمول،
خواستن نـتـوانستن استــــــــ
.....گاهي دلم مي خواهد
وحشــيانه غرورت را
پاره کنم
!
قلب ترا
 
در مشتم بگيرم
و بفـشارم
تا حال مرا لحظه ايي بفهمي
...!شبهـــا زيـــر دوش آب ســرد
..
بي صدا رها مي کـند
,
بــغض زخم هايـَش را
...
و هــمه مي گــويند
...
خـــوش بــه حــالـش
چـــه آســـان فـــرامــوش کــــرد
!!!برايم نامه نوشته بود
:
" چقدر خوبه ، کسي هست . . .
که وقتي بهش فکر مي کني
!
اونقدر گرم ميشي ، که يادت ميــره
اتـــــاقت چقدر سرده
..! "
اي لعــنت بر اين يــارانه ها
....
که همه از ترس قبــض هاي آخر ماه
...
از سر ماه عاشــق شده اند
...فقط يکــيو مي خوام که باهاش برم کافه گرامافون
....
ربات هم بود...بود
!
بي احســاسيش شــرف داره به احساس ِ بعضي ها
!از آن روز که رفــته اي ؛
کارت شارژ ها را سيــگار ميــخرم
و با خيابان ها حرف ميزنم
!
هميــنطوري پيش برود
. . .
گوشيــم را هم بايد بفروشــم ؛ کفــش بخرم
...نــه. مـن ديگر عـاشقــت نميـشوم
..
اين هر از گـاه عـاشقانـه نوشت هـا هـم تـه مـانده ي همانيست کـه بـه آن خــَنديدي
!من درد دارم ... درد
!!
در دلم
...
در دست هايم
...
در چشــم هايم
!!
باز هم دمش گــــرم صندلـي
!!
کنارم ماند ... پشتم ماند
!
جا خـــالي نداد
...
يعنــي تو فقط " دو پايه " کم داشتـــي؟؟قســـم مي خورم
....
ديگر حتي نامت را در اشعــارم نخواهي ديد
...
روي جلد دفتر شعــرم بـــــزرگ نوشته است
:
" لعنت خــــــدا بر پدر و مادر کسي که در اين مکان آشغــال بريزد. "


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 8 بهمن1391ساعت 18:27  توسط مصطفی  | 

خــــــــــــــــــــــــــدايا...
يه نگاه به خط توليد آدم سازيت بنداز
... 
اين آدمايي که ساختي خيلياشون دل ندارن
...هرروز پاكت پيامهايمان را باز ميكنيم
تا پيامهايي راكه دوستانمان فرستاده اند بخوانيم
اما روزانه چقدر قرآن را بازميكنيم
تا پيامهايي راكه خدا براي ما فرستاه بخوانيمهي فلاني .... با توام ! اينو بدون
: 
نفرينت نميکنم .... همين که ديگه تو هيچ
 
آرزويم نيستي براي تو بس است
... !!!گفتَـــم
: 
تَمــامِ وُجــودَم از آنِ تـــو بود
مُـــشکِلَــم چيــست کـه بـا مَن چنيـــن مي کُـــني؟
گفـــــــت
:
آنقَـــدر خــوبـي کـه حالَـــم را بــِــهَم مي زَنــي
!دلم بـراي خودم سوخت
وقتي صدايم كـردي
:
" شـُما "اگه جدايــــــي" تو " از " من" را هم مي‌‌ديدن
بي‌ شک اسکار مي‌‌گــــــــــــرفت
بازيــــــــــت با مــــــــن
!!!فقـط بگو ،
چگونه رفتن و نبودنت را باور کنم ؟ ؟
وقتي آغوش من هنــــــوز
.....
بوي بودن ات را ميدهد ؟؟؟؟حتي مقدس ترين مريم هم دلش آغوش ميخواست چه برسد به منِ لعنتي
...روي
بي تابيم
...!!!
تاب
ميخورم
...!!!
تا بيايي
...!!تلــختر از خود جدايي هـا
آنجايي است كه بعدها اون دو نفر
هي بايد وانمـود كنند كه چيزي بين شان نبــوده
كه هيچ اتفاقي نيفتاده
كه از هم ديگر هيچ خاطره اي ندارند
...حَوا که بغض کند
حتي خدا هم اگر سيب بياورد
چيزي جز گريه آرامَش نمي کند
سيب ها را قايم کنيد
خبر هاي امروزي همه شوم بودند
من حَواي پر از بغضم
.. !ديـوونَت ميـشَم
وَقتــي لَبامو نِگاه ميکُنــي
 
و
 
پيــشونيمو مي بوســيهر نقطه که مي گذارم ته دل
تو مي پري سر سطر
!بعضي وقت ها .. چنان کيشت ميکنند
...
که سالهاي سال
مـــــــــــــات مي ماني
....فاصــــله تان را با آدم هـــا رعــــايت كنــــيد
آدم ها يكــــهو مي زنن روي ترمــــز و اون وقت شمــــا مقصـــــري
...!ميگـن
:
پيچ رو هر چقدر سفت کنن موقع باز کردنش
همونقدر بايد زور بزني
...
حالا هي منو بيپيچون،
به موقعش دهنتو سرويس مي کنم
..!اي انسان
بفهم
!!!
اينکه زندگينامه اش ميخواني،
سفرنامه اي بيش نيست
!!در دلــــــــم آرزوي ِ آمدنــــــــت ميـــميـــــــــــرد
رفته اي ايـــــــــنک ، اما آيـــا باز بر ميــــــگردي ؟
چه تمــــــــــناي محــــــــــال خنـــــــــده ام ميــگيرد
.لباس هايم که تنگ مي شد
مي بخشيدم به اين و آن
ولي دل تنگم را ، حالا
چه کسي مي خواهد !؟جــمــلــات بــي رحـمــانــه ات را
قـــدري آرام تــر بـنـــويــس
!
بــايـــد بـــه زخــم هـــاي تـــازه عـــادت کـــنــمبيا حواس " خدا " را پرت کنيم
 
تو صدايش کن
....
و من دزدکي
....
فاصله ها را بر ميدارم
...قابل توجه
 
بسياري از «من هم دوستت دارم» ها
نتيجه رودربايستي اي هستند که «دوستت دارم» ها ايجاد مي کنند ، جدي نگيريد
. . .حافظ هنـوز هـم در فالـهـايش اصـرار دارد
خبر خوشـي در راه است
 
تو کجـاي دنيـاي منـي
که هر چـي مـي آيـي نمي رسـي ؟من مَـــــــــردَم
با دستاني که به ظرافت ِ دستان تو نيستند
با صورتي تيغ تيغي ، که به نرمي ِ گونه هاي ِ تو نمي رسند
با قلبي پُر ازعشق
شايد اشکهايم ساده نريزند
شايد صدايم با يک طعنه ، راحت نلرزد
امــــا
با همان دستان ِ زبرم ، نوازشت مي کنم
با همان صورت ِ زبرم ميبويمت
و با قلب ِ عاشقم و با اشکهايي که پنهاني مي ريزند
با صدايي"لرزان" مي گويم
دوستت دارم
. . .


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 4 بهمن1391ساعت 23:11  توسط مصطفی  | 


خدايا شنيده بودم کرمت بينهايت است
ولي گمان نميکردم اين چنين....
شبيه يک معجزه بود:
اين بار او برگشت و مــن نخواستمش!!

 

دشمني خدا و شيطان از يک گل يا پوچ ساده شروع شد
شيطان دستهاي مشت کرده اش را رو به خدا کرد و گفت
گل کدام است؟
خدا گفت انسان
و همان جا بازي را باخت...

 

براي رسيـــــدن به تو 
خودم را قسمت کردم !!
تو را سهم تمام روياهايم کردم !!
انصاف نبود....
تو که ميدانستي با چه اشــتياقي خودم را قسمت ميــکنم
پس چــرا زودتر از تکه تکه شدنم جوابم نکردي؟؟
براي خداحــــــافظي خيـــــــــــــــــــــلي دير بود!!
خيلي.....

 

خوابــــهايم بوي تن تــو را مي دهـــد...نکند آن دور ترها نيمه شب در آغوشم مي گيري؟

 

به کـســي کــه دلـش تنــگـ نمـيشــه نگيـــد :
دلــــم بـــرات تنـــگه
پــاســـخ هميشــه يا لبـخنــد استـــ
يـــــا
تــو لطـفـــ داري .

 

با عطري که تو هديه داده اي
به دنيا ثابت خواهم کرد
که نه جدايي در راه است
و نه قلب هايمان سرد خواهد شد!!

 

دل‌ من محکمه ايست
که به من مي‌گويد:
همه را دوست بدار،
به همه خوبي‌ کن،
و اگر بد ديدي،
دل‌ به درياي محبت بزن و بخشش کن

 

مرا از بـند آويزان کنيد
سروته
شايدفکرش از سرم بـيـفـتد

 

گـاهي اگـر تـوانـستي ... 
اگر خواستـي ...
 
اگر هنـوز نـامي از مـن در سر داشتـي نـه در دل!
 
در كـوچه ي تـنهايـي ِ مـن قـدمي بـگذار
شلوغيه كوچه ظاهريست نترس بيا نگاهي پرت كن و برو !!

 

تويي که "درد و داغ" را مي فهمي ؛
قدر اين ايجاز همراهم باش :
اين روز ها
تراژديِ مجسّمم...

 

دلتنگي من تمام نميشود
همين که فکر کنم
من و تو
دو نفريم
دلتنگتر ميشوم براي تو...

 

کدام طرف روم ؟
شمال يا جنوب؟
شرق يا غرب ؟
وقتي تو در قلب زمين قرار گرفته اي

 


معلممان ميگفت:
زير کلماتي که نميدانيد خط بکشيد ..
حالا بعد از اين همه سال..
 
اين همه عمر...
اين همه کتاب..
به زير همه دنيا خط ميکشم...

 

قرارمان يک مانور کوچک بود!
قرار بود تير هاي نگاهت مشقي باشد!
اما ببين...
يک جاي سالم بر قلبم نمانده است!!

 

اين آخرين شمعي است كه آب مي شود
پاي اين شعر ناتمام
و من قطره قطره مي سوزم
تا تو آرام شوي آرام...

 

نامه هايم را براي پاره كردن نوشته ام
مي تواني بسوزي شان.
حرف هايم را بي دليل گفته ام
مي تواني فراموش شان كني.
ولي عشقم را از صميم قلب بخشيده ام
نمي تواني دوستم نداشته باشي!!!

 

گفتم: سلام! 
معصومانه گفت: مي ماني؟
 
گفتم : تو چطور؟
محكم گفت: هميشه مي مانم!
 
گفتم: مي مانم.
 
روزها گذشت. روزي عزم رفتن كرد. گفتم: تو كه گفته بودي مي ماني؟!
 
گفت: نمي توانم! قول ماندن به ديگري داده ام .... بايد بروم

 

يادته بهم گفتي: چطور ميشه تو خاطر تو موندگار شد؟ گفتم: يا دلم را بدست بيار يا اونو بشکن... 
ولي نميدونم چرا دومي را انتخاب کردي! واقعا چرا؟

 

از تو چه پنهان دوباره بغض کرده ام؛
بايد وضو بگيرم؛
از بس اذان چشمهاي تو را نشنيده ام
تمام نمازهاي نگاهم قضا شده است.....

 

تو بردي، همه هورا کشيدند! 
حالا پايت را از روي خرده هاي دلم بردار....

 

در کودکي: 
پاك کن هايي ز پاکي داشتيم،
 
يک تراش سرخ لاکي داشتيم،
 
کيفمان چفتي به رنگ زرد داشت،
 
دوشمان از حلقه هايش درد داشت،
 
گرمي دستانمان از آه بود،برگ دفترهايمان از کاه بود،
 
تا درون نيمکت جا ميشديم ما پراز تصميم کبري ميشديم، با وجود سوز و سرماي شديد ، ريزعلي پيراهنش را ميدريد،
 
کاش ميشد باز کوچک ميشديم لااقل يک روز کودک ميشديم...

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 26 دی1391ساعت 22:22  توسط مصطفی  | 


و هيــچکــــس نفـــهميــد کــه خـــداونــد هــم تنــهاييــش را

 صــدا مــي زند:
"قــل هـــو اللــــه احـــد"

 

هـي فلــــانـي ! 
رفتــن حـــق همــــه ي آدمهـــاست ...
فقــط خواستـــم بدونــــي
اگــه مونــده بــودي
زمستــونــم قشنـــگـــــ تــر بــود!

 

وقتي تمام احساس دلتنگيت را
با يک "به من چه؟!!" پاسخ مي گيري
"به کسي چه" که چقـــدر تنهايي!!!

 

نظر کن 
گاهي به من
 
از خرابه هاي بم
 
ويرانتـــــــــــــــــرم

 

خـــامـــوش شــده اي در مـــن...
درســـت مثـــل سيگــــاري نيمـــه ...
کـــه پـــرت کـــرده بــاشنـد ميــــان جــــوي...

 


مَصنــوعي
 
لبخنــد زدنت
را مي گــذارم بــه
 
حساب هر چيزي اِلآ
 
اينکــه دلت را زده باشــم!

 

معادله ي رابطـــه مان
دومجهولي شـــده
حاضـــرم خــط بخورم
تا فقط تــــــو بمانـــي . . .

 

اِمروز بـه يادِه بودنت
شَمعـي اَفروختم دَرتنهايـي
 
شمع دَستم راسوزاند
ياد روزي افتادم کِه دِل سوختـه اَت شُده بودَم
 
اَفسوس...

 


آهــاي آدم ها :
خـــاطــره ســازي نکنيد".
هيــچ ميدانيد خــاطــره هاي بــجا مانده تان بعــد سالهـــا با دلِ دلبـــرتان
چـــه خـــواهد کـــرد؟

 

مرا ببوس
نه يک بار که هزار بار...
بگذار اوازه ي عشق بازيمان
 
چنان در شهر بپيچد
 
که روسياه شوند
آنهايي که بر سر جدايي مان
شرط بسته اند...!

 

زيباترين احساسم را پنهــــان کرده ام گوشه اي
براي لحظه ي ديدار
که آنرا تقديم وجود نازنينت کنم
و
مي دانم که تـــــو هم عاشقانه ترين نگاهت را
گوشــه گذاشتـــــــي براي ديدن
مـــــــــــــــــــــــــن
 
مي داني؟...
وقتي از تو مي نويسم چه حالي مي شوم؟؟؟

 

جــــاده ..تــــنـها بــــراي "رفــــتـــن"
نـبـود كه تـــــو فـــقـــط
"نــمــانـــدن " را آمــوخــتــي !!

 

کمبود خواب
با يک روز مرخصي حل مي شود.
کمبود وقت
با مديريت زمــان.
ساير کمبود ها نيـــز علاجي دارند
با کمبود دست هايت چه کنــم ؟!!!

 

تيکه تيکه شدم
هزار تيکه
هر تيکه را
در مکاني در زماني
جا گذاشتم
قلبم را در آغوش عشقي بزرگ جا گذاشتم
و پشيمان نيستم

 

برايم در رديف کساني هستي که به قول نيما يوشيح:
يادت روشنم مي دارد...

 

آمده ام بنويسم
هوا سرد است
دستانم بدون تو يخ زده
شايد نوشتن دست هايم را گرم کرد
چه عالمي دارد نوشتن...
تو رفته اي
 
من رفته ام
آنچه باقيست
 
احساسات مچاله ي من بر روي کاغذ است

 

من مسئله ي
ساده اي هستم!
حل مي شوم روزي...
در آغوشت...

 

چقـــدر بگويم قرص آرامم نـمي کند؟!!
آغــــــوش تو
آرامش بخش من است...

 

چــرا مــي گوينــد ... هـا ... علامــت جمــع اســت ؟
در حالــي کــه وقتـــي آن را بــا ، تــن ... + ... هــا جمــع مــي کنــي ...
خــودت مــي مانــي و خــودت !!!

 

هميشـــه نمــي شود زد به بــي خيـــالــي و گفــــت :
تنهــــا آمده ام ، تنهـــا مـــي روم ...
يک وقـــت هــايــي
شايـــد حتـــي براي ساعتـــي يا دقيــقه اي ... کم مــي آوري
دل وامانـــده ات يــک نفـــر را مـــي خواهــد !

 

و زمستان هم رفت !
باز هم ابر بهاري در راه
 
باز هم باران است

 

پل زيادست، ولي
لذت راه کسي بُرد
که از رود گذشت....

 

هـــيــچ چــيـــز
بـــيــشـــتـــر و بـــدتــر
از ايــــن آدمـــــــــــــو داغــــون نـــمـــيــکــنـــه
 
کـــه اطـــرافــيـــانـت بـهـت بـــگـن
 
اگـــه دوســت داشـت نـــمــيــرفـت ...

 

اگر مي خواهي بروي، بي بهانه برو
وقتي بهانه اي براي رفتن باشد،
يعني مي شود بهانه اي براي نرفتن هم يافت
و ماند!

 


ميخوام برات يادگاري بنويسم
گفتم : کجا ؟
گفت : روي قلبت
گفتم : باشه،بنويس تا هميشه يادگاري بمونه
يه خنجر برداشت
گفتم : اين چيه ؟
گفت : هيس
ساکت شدم
گفتم : بنويس چرا معطلي ؟
خنجر رو برداشت و با تيزي خنجر نوشت
دوستت دارم ديوونه
اون رفته
خيلي وقته
کجا ....؟
نميدونم
اما .......
هنوز زخم خنجر يادگاريش رو
قلبم
 
مونده...

 

مَـــن لُقمــه ي بــُـزرگتـــر از دهـــانَـتـــ بـــودَم
بـَــراي هميـــن
 
مـــَـــرا خُـــــرد مــي کـــردي !

 

آنـقدر عرض کوچه را در انـتظـارت قـدم زدم
که يـادم رفت کدام سمـت کوچه بـن بست است
 
حالـا ديگر از هر طـرف بيايـي فرقي نمي کند
غـريـبـه اي. . .

 

وقتي احساسم با تو حرف نمي‌زند,
بدان كه در پشت اين سكوت
دنيايي حرف نهفته است
تنها
كسي آن را مي‌فهمد كه
راز بغضهاي شكسته در گلو را بداند...

 

همه جا پر شده که
دهانت را ميبويند مبادا گفته باشي دوستت دارم
من ميگم حق دارن
چون دوست داشتن هاي ما بودار است
بوي سو استفاده
بوي خيانت
بوي دروغ ميدهد...

 

خاطرات خيلي عجيبند،
گاهي مي خنديم به روزهايي که گريه مي کرديم
گاهي گريه مي کنيم به ياد روزهايي که مي خنديديم

 

باشه قبول! 
منو تو با هم فرق داريم...
 
فقط به روياهام دست نزن....
 
باشــــه ؟!

 

وداستان غم انگيزي است
دستي که داس رابرداشت
همان دستي است
که يک روز
در خواب هاي مزرعه گندم کاشت...

 

مرا نبوسيد و رفت
ولي اين رژ لب روي گونه ام
اثر کدامين لب است ؟
تازه فهميدم !
باز هم خوابش را ديدم !!
داغيه بوسه اش را در خواب حس کردم....

 

حالم خوب است!
فقط دلم
کمي نه،
زيــــــاد
بهانه ات را ميگيرد...!

 

تمــــــام شعرهايم در وصف نيامدنت است !
اگـــر روزي . . .
نـاگـهان . . .
ناباورانــــه سر برسـي . . .
از شاعر بودن . . .
استعفا ميدهم . . .
نقــــــاش ميشوم. . .
و تا ابــــد نقش پـــرواز مــيکشم !!

 

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت 21:2  توسط مصطفی  | 

تشکر پاسخی است منطقی در جواب خوبی ها هر چند کسی لنگش نیست… 

این پست رو واسه این گذاشتم تا از همه دوستان که این چند وقت تنهام نذاشتن و همیشه کنارم بودن تشکر کنم و بگم هیچوقت فراموشتون نمیکنم ؛

شرمنده همتون هستم .

اگه به نظرتون ميرسه كه در اين وبلاگ مشكلي وجود داره حتماً‌ در قسمت نظرات بازگو كنيد تا اگه تونستم و در توانم بود اون مشكلو بتركونم

میتونید از مطالب واسه وبلاگتون (ترجیحا با ذکر منبع) استفاده کنید...

واسه تبادل لینک هم منو با نام متن های عاشقانه لینک کنید و تو قسمت نظرات بگید با چه اسمی لینکتون کنم...


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق
+ نوشته شده در  دوشنبه 11 دی1391ساعت 20:40  توسط مصطفی  | 

اي خُـــدايـــي کـِـــه هَمــــه چيــــز را زوج آفـــريـــدي
.
.
مــــــــا رو يــــادت رَفــت؟


بعضي وقتها دوست دارم
وقتي بغضم ميگيره
خدا بياد پايين و اشکامو پــاک کنه
دســـتمو بگيره و بگه
:
آدمـــا اذيتــت ميکنن ؟؟
!!!!!
بيـــــــا بـــريـــــــم
....


تابستان رفت
...!
پاييز رفت
...!
زمستان هم مي رود
...!
از وقتي تو رفتي
 
ديگر باور نمي کنم هيچ چيز ماندني باشد
...!!!


دلم كه گرفته باشد،
با صداي دستفروش دوره گرد هم گريه ميكنم،
چه برسد به مرور
خاطرات با هم بودنمان
.


تمـــام غصــه هــايــي را کـــه بــرايـــت خـــوردم
بـــــالا اوردم
!
طـــعـــم بـــيهودگـــي مــيــداد
.....!
دلــــم را بـــالا مــي آورم
بــا ايـــن انــتخـــابــــش
........!


درد ِ دل کـه مي کنــي؛
ضعـف هـايـت، دردهـايــت را مي گـذاري تـوي ِ سيـني؛
و تعـارف مي کـني کـه هـر کـدامـش را کـه مي خواهنــد بــردارنـد؛
تيــز کننــد
...
تيــغ کننــد
...
و بــزننـد بـه روحـت
...!


دلـــــــــــــم
هوا مي خواهد
کمـــــــــي در سرنگ
....


صدايي که از جيب پالتوي من مي آيد از آن هيچ موبايل نداشته اي نيست
دستان نيمه آهني من است که دارد از فرط بي کسي زنگ مي زند
...


در عجبم
!
قديمـي‌ ها مي‌ گفتند
هر چه بيشتــر چيزي‌را به شماري کمتر مي‌ شود
اما چـــرا هرچه من دلتنگـي‌ هايم را مي‌ شمارم بيشتـر مي‌شود ؟
نکند بــا دلتنگـي‌ هاي‌ من
دست به يکي‌کرده اي‌
...


اينجا جايي است
که حرمت نان از قلب بيشتر است
آنرا مي بوسند
..!
اين را ميشکنند
...!...


براي ِ نَيــامدَنــت دليل ِ محکــم دســت ُ پــا کن آنــقدر محکــم کــه وقتي چوب لاي ِ
چــرخ ِ زبانــت مي گــذارم ، واژه هايــَـت لَنــگ نَزننــد
.


فـــــاحشه بـــودن به تـــــن فـــــروشي نيستــ
...
به فـــــروختن خـــــاطرات قديمي،
به بهـــــاي ورود يک تــــازه وارد است


درد دارد وقتي
:
همه چيز را ميداني و فکر ميکنند نميداني
و غصه ميخوري که ميداني و ميخندند که نميدانينگران شب و روز هام نباش ،
تنها نيستم ،
بالشم ، هق هق گريه هام ،
قرص هام ،
آهنگ هام،
لرزش دستام
همه هستن ... تنها نيستم
!


باز يقه ام را چسبيده اي

که برايم شعر بگو،
معشوقه

شعر تويي
اين نوشته ها بهانه اندبه صليب هم اگر کشيده شدي
...
مسيح باش
...
نه مترسک شاليزار
.......


مي کوشم غــــم هايم را غـــرق کنم
.... 
اما
 
نامرد ها ياد گرفته اند شــنا کنند
!!


مي خواهم برگردم به روزهاي کودکي
...
آن زمان ها که
پدر تنها قهرمان بود
...
عشــق ، تنـــها در آغوش مادر خلاصه ميشد
...
بالاترين نــقطه ى زمين ، شــانه هاي پـدر بــود
...
بدتـرين دشمنانم ، خواهر و برادر خودم بودند
...
تنــها دردم ، زانو هاي زخمـي ام بودند
...
تنـها چيزي که ميشکست ، اسباب بـازي هايم بـود
...
و معناي خداحافـظ ، تا فردا بود
!

زمستان ثانيه به ثانيه مي گذرد، يادت نرود اينجا
کسي هست که به اندازه تمام دانه هاي رقصان بارانـــ و برف برايت آرزوهاي خوب دارد
...!

نه نام،
نه چــهره،
نه اثر انگـشت
...
آدم ها را از طرز
" آه " کشيدن ‌شان بشناسيد...!!

اين روزهـــا 
دوباره افکارم به سوي تــــو پر مي کشد
 
سنگش نزن
 
تحمل کـــــن
. . . !
يـآدَم بـآشــَد،
وَقـتي آمــَدي،
راز بـــُزرگـــي را
بــه تــو بگويـــَم
..
ايـن كه در نبــودَت،
آســـِمـــآن آبـــي نيـــــست
..
آدم بايد عين مرسوله پستي سفارشي باشه،
يکي باشه هميشه تحويلش بگيره،
بگيرتش تو بغل
امضا هم بده که تحويل گرفته شده،
پس گرفته نمي شود
...!

مخــــدر نگاهَت کـــــه
دَر چــــــاي عشـــــق حَــــل شــــــد
 
معتـــــاد تــــــو شــــدَم
... 
حـــــالاکـــه گـــــاه و بي گــــــاه
 
خشخـــــاش مي چينَــــد دلَــــم
 
ديگَــــر تَــــزريــق خيــــالَتــــ هَــم
 
تسکيــــن نمي دَهَــــد
 
درد نبـــــودنَتــــــ را
 
آخَـــــر مَــــرا مي کشَــــد
 
اين خمـــــاري "تــو
" نترس حوا
سيب را با عشق گاز بزن
...
آدم لياقت بهشت ندارددَر حِصار اُتاقـَم مانــــده ام
ميترسَم ديده شـــوم
يا حتـي
بـه گوش برسَـد
تنهايــي ام
 

. . . !


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  یکشنبه 10 دی1391ساعت 13:16  توسط مصطفی  | 

 

چگونه مي شود از خدا گرفت چيزي را که نمي دهد ؟!!
مي گويند قسمت نيست ، حکمت است.
من قسمت و حکمت نمي فهمم.
تو خدايي ، طاقت را مي فهمي


خدايا ميوه ي کدام درخت را گاز برنم؟!
که از زمين رانده شوم!
اينجا زمين است...
ساعت به وقت انسانيت خوابيده است!!

راننده تاکسي اسکناس رو ازم گرفت و پرسيد يک نفري؟
مکثي کردم و گفتم... خيلي وقته !!!

بدرود روزهاي سرد
بدرود روزهاي سفيدي خيابانها
بدرود روزهاي کرسي و صميميت
بدرود روزهاي بخار و دود توي سرما
بدرود .....
شايد سال ديگر نباشم ولي بدان دوستت دارم
عاشق دنياي يک رنگ و سفيدت هست

صدايت گرفته است 
دل من هم...
 
مراقب خودت باش
 
اين روزهــــا
 
ويروس دلتنگي
همه جا پخش است !

نشــانـــه ميگيـــري ؛
سنــگ مـي انــدازي
و بعــد خنـــده كنــــان
لـي..لـي..لـي..
پــــاميكـــوبــي و ميــــروي
بــد جـــور بــــا دلــــم بــازي ميكنــي


ايـن دَردي کِــه مَــن مـي کِشــم، دَرد ِ بـي تــو بــودنــ نيستـــ !.!.!
تـــاوان بـــا تـــو بـــودن استـــ !!!...

اگر رفتي،
در را پشت سرت ببند...
من قبل از تو رفته ام....
رفته ام به خوابي عميق...
نگرانم...
تو مرا دوست نداري...

بـــــــــودم ! 
ديدم با ديــــــــــگري شادتـــري !
 
رفتــــــم !

بايد چند جيب روي پيراهنم بدوزم
تمام عشق تو
در قلبم جا نمي شود

دلــــم را زود سوزاندي ... 
کاش قدري صبر مي کردي!
 
حرمت کسي که عزيزش را از دست داده
لااقل تا هفت روز نگه مي دارند

در تــه مــانـده فنجــان قهــوه ،
کفشهــاي تــوست
فقــط نـمي دانــم مـي روي
يــا مـي آيــي

دل کــــَنــــدن از تـــــــــو 
با هَمـه عــِشقــــي که داشـــــتم بِهــــت
 
مــنو بـه يه جـــــا رســونــد..
 
کـه حـــــالا تو چـــــشمـــاي يِکـــيِ زُل بـــــــزنمُ بگـــم :
 
عـــاشقـمي؟ خب به درکــــــــــــ

خسته ام
و اين درد کمي نيست
که پشت هيچ خط تلفني
صداي تو نيست...

فقط يکبـــار
فقط يکبـــار
سيـــگار را
ازطـرفـــي کـــه مـــي ســـوزد
بکــش
تـــابــــدانــي که من چـــه ميـــکشم...

از هــــيــچ کـــار بـــچـگـيم پـــشـيـمان نـــيــــستـم . .
جــــز ايـــــن کـه ،
آرزو داشـــتـــم بـــــــــــــزرگ شــــوم...


هـوس ِ يـه جـعـبـه ي 24 تـايـي مـداد رنـگـي کـرده ام 
بـا يـک عـالـمـه سـبـز و آبـي و بـنـفـش
يـک آيـيـنـه بـکـشـم
و يـک چـهـره از بـهـتـريـن پـوزيـشـن ِ تـو مـرد ِ مـَن . .
کـه وقـتــي نـيـسـتــي
دلـم آنـقـدر هـواي تـصـويـر ِ چـشـمـانـت
و خـط ريـش هـاي مـردانـه ات را
نـکـنـد . . .

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  پنجشنبه 7 دی1391ساعت 10:38  توسط مصطفی  | 


براي جلوگيري از عاشق شدن
قلبم را شکستم
خدايا بر من خرده نگير
خودم ديه اش را مي پردازم!


بايد در تو مي مردم که مردم
بايد در تو مي رفتم که رفتم
بايد در تو . . . تو مي شدم که شدم
حالا آمده اي مرا از که پس بگيري
از خودت


يه روز يه فرشته بهم گفت:
يه کيسه پول ميخواي يا يه دوست خوب؟؟؟
گفتم يه کيسه پول.چون من تورو داشتم.


استکانهاي خالي را که نگاه مي کنم
گلويم
به خاطر چاي هايي که با تو نخورده ام
چقدر مي سوزد


قدش به
"عشق"
نمي‌ رسيد
"غرور"‌ام
را
زير پا گذاشت تا برسد!!


دو ركعت گـــريه
برايِ خـــاطـره هـــايم
يک قنـــوت ســکوتــ
برايِ يـــادت
دو سجـــده بي قـــراري
برايِ عشــقِ بربــــاد رفتــه
يک تشـهد
برايِ مــــرگِ دلـم. . .


دلم يه نفر ميخواد....که ازم بپرسه چطوري؟
.بگم...خوبم...بغلم کنه و بگه دروغ بسه...چي شده؟؟


امان از اين "دست ها" ....
 
امروز دستانت را مي گيرند ؛
 
با دستهايشان نوازشت مي كنند !
 
فردا همان "دست ها " را برايت تكان مي دهند ،
 
واين يعني خداحافظ ... !!


پيدا نمي شوي
 
ميان ِ اين ملحفه ها هم نيستي !
يادم نمي آيد
 
کجــاي ِ اين بيــداري ها
گـُمت کــردم
اصلا" پاييز بود يا بهــار ؟
من ،
خودم ديدم در خواب
خنـديدي ...


خوش به حال خدا که لحظه لحظه با توست
و من هميشه درباره تو با او حرف مي زنم ...


شاعرم کن
بخند
و بگذار ديواني از بوسه برايت بگويم ...

بــا مـن از بـودن بـگــو
 
گـوشــم را کــر کـرده
هـيـاهـوي نــبودنـتـــــــــــــــــــ


از تو چـــه پنهان؟؟
گاهي برايـَم آنقدر خواستني ميشوي کـه
شروع ميکنم بــه شمارش
تـَکـ تـَکــِ ثانيـه ها
براي يک بار ديگر
رسيدَ ن به بوي تـَنـَت !


سالها رفت و هنوز
 
يک نفر نيست بپرسد از من
 
که تو از پنجره عشق چه ها مي خواهي؟؟؟؟؟؟؟


مستقيــم !؟
دربسـت !؟
.
.
مدتهاست مانده ام ...!
در اين شهر شلوغ و پرترافيک,
کســي دلم را نمي بـَـرد ....


دوباره ديدنت...
اين رختخواب را "وارونه" خواهم خوابيد!
"خيانت" است به تو!
سر بر کنار "خيالت" گذاشتن


خيال مي كنــم
دچـار آن رگ پنهــان رنـگ ها هسـتي
دچـــــــــــار يـــعنــي عـــــــاشــــــق
و فكر كن كه چه تنهاست
اگر ماهي كوچـك ، دچـار آبي دريـاي بيكـران باشـد....


اين روزها آرزوهايم هم
ميني مآل شده است
به خيال چشم تو هم دلخوشم ....


حالا ياد گرفتم که فراموشي ؛
دواي درد همه نداشتن ها ،
نخواستن ها ،
و نيامدن هاستگمم نکن !!
قول ..
که گوشه ي حافظه ات ..
آرام بنشينم !
بگذار بمانم !..
آرام گوشه حافظه ات فقـــــــــــــــــط ...


دست نخــورده تريــن احساس هايــم را
براي روز مباداي عشـق بازي با او
احتکار کرده ام...


مي خواستم بگويم..
جاي نوشته هايت در دفتر خاطراتم خالي ست..
فکري برايش بکن


تمام دنيا هم که بگويند
تو مال من نيستي
باز هم اين دل زبان نفهم
بهانه ات را مي گيرد...


يه لحظه هايي توو زندگي هست که سرجمع دو دقيقه هم نبوده...
اما يه عمره يادش داره ما را داغون ميکنه..


قــَرار بـگـذار ...
هــر جـاي ِ دنـيـا کـِه بـاشي به ديـدارتــو خـواهـم آمد ؛
 
چـمـدان خـاطــره ها را هَم خواهـم آورد ...

وقتي " تو " آرزوي من شدي...
فهميدم...
بعضي آرزوها دورند......
خيلي دور...
با اين حال...
اگر هنوز هم " تو " را آرزو مي کنم...
شــايـد...
آرزويي زيبـاتـر از تــو ســراغ ندارم
 

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  چهارشنبه 6 دی1391ساعت 11:26  توسط مصطفی  | 


خـــــــدايا
زمين جــاي قشنگــــي نيست 
من اينجــا سخت غريبــــــم .


خــدايــا . . .
يــا فريــاد در گـلــويم را بگيــر
يــا بغــض گـلــوگيــرم را . . .
هـــرکـدام راه ديـگــري را بستــه


دوستت خواهم داشت در سکوت...
که مبادا در صدايم توقعي باشد که خاطرت را بيازارد!


ميان اين همه تاريکي بسيار و نفس گير
تيرک چراغ برقي بلند و بي دريغ
زير باراني نرم و ريز
چه شاعرانه مي چسبد!


اين شهر
شهر قصه هاي مادر بزرگ نيست
که زيبا و آرام باشد
آسمانش را
هرگز آبي نديده ام
من از اينجا خواهم رفت
و فرقي هم نمي کند
که فانوسي داشته باشم يا نه
کسي که مي گريزد
از گم شدن نمي ترسد.


اصلا نگران نباش....
جايت خالي نيست.....
جايت را درد نبودنت پر کرده است........!


چه حقير و کوچک است آن که به خود مغرور است، 
چرا که نمي داند بعد از بازي شطرنج ... 
شاه و سرباز همه در يک جعبه قرار مي گيرند!!!


اگر تو نبودي عشق نبود ! 
همين طور
اصراري براي زندگي ...
اگر تو نبودي
زمين يک زير سيگاري گلي بود
جايي
براي خاموش کردن بي حوصلگي ها ...


کاغذ درد دلهايم
هميشه از جنس آسمان است
کمي با دلم راه بيا ...


چه مي داني از دل تنگم؟!
گاهي به خدايت التماس مي کنم فقط خوابت را ببينم...
مي فهمي؟!!!... خوابت را...


چه سخت است درک اينکه چشمانت هم دروغ مي گفتند!
من تنها به آنها اعتماد داشتــــــم ... !!!


جـــــــانم بـــــــــاش
تا به لبــــــم برســـي
ميـخوام هـــــمه ببينند
با تـــو جان به لـب شدم.!!


بُگــــــــــــذار زمــانـــــه از حِـســـادتــــــــ بتـركَــد
انــــــگشتــــــان ِ مَـــــن
چـــه بـــِه انگــشتـــان ِ تـــــو مي آينـــــد ! ....


تنها باران است كه گاهي ، در اوج تنهايي من ، 
در آن لحظه كه هيچ كس نيست ، با من از تو مي گويد...
ولي درد من از اين است كه ديريست باران نمي بارد....


بالا
بالا نمي آيد اين نفس نيمه،
تو مگر هوا بودي
که در نبودنت
آهسته آهسته دارم خفه مي شوم.


بـا تـو 
مي تــــــــوان آسود
در انتهـــــــــــاي راهــــي که به بن بست رسيده است
و بــــــــــــــالا رفت 
از ديـــــــــوار روزمرگي ها 
و نتـــــــــــرسيد
از آنچه پشت ديــــــــوار است !


تـمـام مـعـلوم هـا و مجـهـول هايـم را 
بـه زحمـت کـنـار هـم مـي چـيـنم 
فـرمـول وار ؛ 
مـرتـب و بـي نـقـص 
و تــو 
بـا يـک اشـاره 
هـمـه چـيـز را 
در هـم مي ريــزي


من به پايان دلتنگي مي انديشم؛
آن نهايتي که
تو را براي هميشه خواهم داشت...


لطفا اينقدر شعرهايم را نتکان، 
مي ترسم يک روز رسوايي اش دامنم را بگيرد!!
چرا که خط به خطشان، فرياد بلند نبودن توست...


ببخش ..
اگر شعرهايم هيچ آهنگــــي ندارد ...
آخر ؛ تويــي را در خود جاي داده !..
که به هــزار قافيه و رديـف و آهنگ مي ارزد..!


برچسب‌ها: متن های عاشقانه, عشق, اس ام اس, اس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  شنبه 2 دی1391ساعت 19:49  توسط مصطفی  |